Имамутдин Акавутдинов:

Имамутдин Акавутдинов:


– Янгы, 2019-нчу йыл гелди. Россияны Президенти Владимир Путин бу йылны Театрны йылы деп белгилеген. Бырынгъы заманлардан берли халкъгъа герекли ругь байлыгъы гьисапда, инчесаният гьисапда тувулунгъан театр бир заманда да оьзюн тас этмежек, оьлмежек. Неге тюгюл де, театр инчесаниятны бир бёлюгю гьисапда поэзияны да, драматургияны да, музыканы да, бийивлени, йырланы да къуршай.


Бизге, актёрлагъа, оьзлени яшавун театргъа багъышлагъанлагъа, бек маъналы ва агьамиятлы йыл. Театрны йылында бизин имканлыкъларыбыз гьар не янындан да артажакъгъа инанабыз.


Янгы йылда мен бизин къаравчулагъа, къумукълагъа, дагъыстанлылагъа, дюньяда яшайгъан бары да халкълагъа аманлыкъ ва савлукъ ёрайман. Сююмлю театрыбызны гьар янгы спектакллерине гелип, ругь байлыгъыгъызны артдырып, бирче дос аралыкъланы беклешдирип, инсан арада татывлукъну болдуруп яшама насип болсун. Агьлюлеригизде сююв яшав сюрсюн. Бары да тутгъан умутлары­гъыз, хыялларыгъыз яшавгъа чыкъсын. Аллагь юреклеригизде шат яшавгъа, парахатлыкъгъа инамлыкъны сакъласын. Биз буса, Къумукъ театрны коллективи, Янгы йылда, Театрны йылында, сизин янгы-янгы спектакллер булан сююндюрме къаст этежекбиз. Янгы йыл булан барыгъызны да къутлайман.