Гьакъ юрекден къутлайбыз!

Гьакъ юрекден къутлайбыз!

   2019-нчу йылны 1-нчи январында бизин къурдашыбызгъа, ёлдашыбызгъа, Моздок шагьарны абурлу ватандашы «Намус» деген милли-маданият жамиятны председатели, Расул Баширович Алиевге 80 йыл тамамланды. Ону яшаву, загьматы, сиптечилиги даим де абур-сый гелтире.


Расул Баширович не заманда да яшавда оьзюню гьаракатчылыгъын гёрсетип геле. Моздок районну халкъы гьакимликни не даражасында да огъар оьзлени вакили болмакъны инамлыгъын берген.


Оьзюню яшавунда ол 30 йыл школаны директору болуп ишлеп, оьсюп гелеген наслуну тарбиялавгъа аслам къошум этген. Шо яшланы тарбиялав, олагъа билим берив учун багъышлагъан йыллар – башгъалар учун, Моздок районну халкъы, бир нече наслулары учун уьлгю гьисапда къоллама ярайгъан мисал. Шо гьалал къуллугъу да районну халкъыны арасында огъар кёп абур ва пайда гелтирген.


Р.Б.Алиев 7 йылны боюнда Предгорненское юртну башчысы болуп да чалышгъан, 25 йылны узагъында ону «Намус» деген Къумукъ милли-маданият жамиятны председатели этип сайлап тургъанлар.


Расул Башировичге Моздок районну халкъыны вакиллери къайсы да, миллетине де, динине де къарамайлы абур эте. Ол ра­йонда ва шагьарда юрюлеген агьвалатларда актив кюйде ортакъчылыкъ эте. Ону «Къайратлы загьматы учун», «Тын топуракъланы ишлетгени учун» деген медаллары ва гьюрметлев грамоталары, баракалла кагъызлары да аз тюгюл.


Дагъыстанны Къумукъ халкъ гьаракаты булан аралыгъын бир заманда да уьзмеген. Ону гьар гьаракатына, жыйынына сесленип гелген, актив кюйде ортакъчылыкъ этген.


Къурдашларынг, иш ёлдашларынг сени, гьюрметли Расул Баширович, юбилей гюнюнг булан къутлай. Сагъа савлукъ, узакъ оьмюр, жамият ишингде уьстюнлюклер ёрай. Сени яшав сынавунг, битмейген адамлыкъ гьаракатынг булан байлавлу умутларынг да яшавгъа чыкъма насип болсун! Сизин уьйде даим яхшылыкъ ва бирев-биревню англайгъанлыкъ болсун.Къурдашларынг, иш ёлдашларынг,

«Ёлдаш» газетни охувчулары.