Къайгъырыш

Къайгъырыш


   Ёлдаш газетни къуллукъчулары, иш ёлдашыбыз Руслан Бийболатовну гечинмеклиги булан байлавлу болуп ону агьлюсюне, къардашларына, ювукъ адамларына гьакъ юрекден къайгъырышагъанын билдире.


Руслан Москвада яшай эди. Газетге де ондан яза турду. Ону макъалалары, аналитика материаллары аслу гьалда экономика тармакъгъа байлавлу бола эди. Газетни охувчуларына ол бажарывлу касбучу, гьаракатчы мухбир гьисапда танывлу эди. Аллагь рагьмат этсин.


«Ёлдаш» газетни редакциясыны коллективи.