Запир Амиров:

«Онгайлыкълар тегин этиле, сонг?»

Бу йылны башында эсгерилген районда ватандашланы гьар тюрлю пачалыкъ ва муниципал къуллукъларын кютеген центр къуванчлы шартларда ачылып пайдаландырывгъа берилген эди.

Гьали арадан оьтген вакътини ичинде центрны къуллукъчуларыны гьаракаты булан не йимик ишлер этилинген, алда не йимик борчлар токътагъан?

Тёбенде шо гьакъда «Ёлдаш» газетни охувчуларыны тергевюне эсгерилген къурумну башчысы Запир Амиров булан болгъан лакъырлашыв бериле.

– Запир Агьматович, сиз башчылыкъ этеген центр не мурат булан къурулгъан ва алгъа не йимик борчлар салынгъан?

– Адамлагъа пачалыкъ ва муниципал къуллукъланы болдурувда онгайлыкъланы къолайлашдырмакъ учун къурулгъан ва бу йылны башында пайдаландырывгъа берилген. Бугюн бизин коллектив ватандашлар учун пачалыкъ ва муниципал къуллукъланы кютювге белсенген. Къысгъача айтсакъ, биз шо иш булан машгъул болуп турабыз.

– Шогъар халкъ арада «бир терезеден битеген къуллукъ» деп де айтыла. Гьа­къыкъатда нечикдир?

– Дюр, гьали алда йимик кагъыз тёбелер жыймакъ учун кабинетден-кабинетге чабып айланма тюшмей. Тийишли жавап алмакъ учун, алда йимик гезиклерде токътамай, арза язып, къолунгдагъы документлени берип бир терезеден таба къуллугъунгну битдирме бажарыла. Къалгъан документлени бизин къуллукъчуларыбыз гьар тюрлю пачалыкъ ва муниципал къурумлардан жыйып гьазирлей. Шолайлыкъда, ватандашлагъа заманын аяма ва савлугъун сакълама кёмек бола.

– Пачалыкъ ва муниципал къуллукъланы болдурувну низамы нечик салынгъан?

– Бир башлап арзасына къарала ва шогъар байлавлу яшырылмай 15 минутну ичинде толу кюйде ачыкъ кюйде баянлыкъ бериле. Шондан сонг тийишли документлер хас къурумлагъа йибериле. Къурумлардан жыйылгъан жавапланы гьасиллерине гёре гьазирленген документлерде болжаллары узатылмай белгиленген заманына гёре арзаланы есилерине тапшурула.

– Жаваплы ишде алгъа салынгъан борчланы кютегенлер кимлердир?

– Биринчилей, бизин коллективде ишлейгенлени авадан пайы – яш касбучулар. Иш яшда тюгюл, башда дегенлей, олар борч­ларына бажарывлу кюйде янаша. Демек, гьариси – оьз ишини устасы. Экинчилей де, олар учун асувлу иш юрюлсюн деп гьар тюрлю онгайлыкълар болдурулгъан, тарыкъ-герегинден таъмин этилинген. Демек, алда токътагъан борчланы яшавгъа чыгъармакъ учун тийишли чаралар гёрюлген. Умуми кюйде алгъанда, бизде ишлейген 16 къуллукъчу бар. Шоланы барысы да муниципал ва пачалыкъ къуллукъланы сан яны булан кютмек учун хас охув ожакъларда билимлерин камиллешдире. Шо ишде бизге ДР-ни байлавлукъланы болдурув ва телекоммуникация ишлени масъалаларына къарайгъан министерлигини янындан лайыкълы кёмек этилегени гьакъда да айрыча эсгерме сюемен.

– Запир Агьматович, центрдан таба ватандашлагъа нече тюрлю муниципал ва пачалыкъ къуллукъланы кютмеге имканлыкълар яратылынгъан?

– Центр ачылып биринчи гюнлерде 56 къуллукъ кютюле эди, гьали буса ватандашланы 170 тюрлю пачалыкъ ва муниципал къуллукъларын кютмеге имканлыкъ болдурулгъан.

– Лап да агьамиятлыларын айырып айтмагъа бажарыламы?

– Субсидиялагъа, пособиелеге, коммунал къуллукълагъа байлавлу разисизлик билдирип, бизден кёмек сююп гелегенлер аз болмай.

– Арадан оьтген 10 айны ичинде нече адамны къуллугъу кютюлген?

– Умуми кюйде алгъанда, 2627 къуллукъ этилинген. Озокъда, шондан башгъа енгилликлеге, гьар тюрлю масъалалагъа байлавлу кёп къадарда англатывлар да берилген.

– Сизин центрда этилинеген къуллукълар нечик багьалана, оланы оьлчевлерин ким ва негер кюрчюленип токъташдыра?

– Гьалиге ерли ватандашлагъа муниципал ва пачалыкъ къуллукълар, онгайлыкълар тегин этиле эди. Тюзю, адамлар пачалыкъ ва муниципал къуллукъланы жураларына гёре госпошлинаны тёлемеге борч­лу. Сонг нечик болажагъы магъа белгисиз.

– Оьз ишигизде ватандашланы пачалыкъ ва муниципал къуллукъларын кютювде не йимик четимликлер къаршылаша?

– Озокъда, бизин ишибиз тетиксиз, теп-тегиш юрюй, четимликлер къаршылашмай десек, гьакъыкъатгъа къыйышывлу болмас. Яшырмагъа негер тарыкъ, бир-бирде пачалыкъ къурумланы къуллукъчуларыны айыбындан къуллукъланы кютювню болжаллары йырыла ва ватандашланы янындан разисизликлер тувулуна. Шону алдын алмакъ учун гележекде республика центрны башчылыгъы булан Дагъыстанны оьзге районларында ва шагьарларында чалышагъан центрлар булан байлавлукъ юрютеген канал ачылажакъ. Мен ойлашагъан кюйде, шо къуллукъланы сан янын яхшылашдырывгъа яхшы болушлукъ этежек.

– Гележекни гёз алгъа тутуп, сизин центр­ны алдында дагъы да не йимик борчлар токътагъан?

– Биз алгъасавлу кюйде районну юртларына барып, еринде иш гёреген хас группаны къурма токъташгъанбыз. Шо иш хас графикге гёре юрюлежек. Неге десегиз, ерлерде болуп документлени гьазирлемеге хыйлы рагьат болажакъ. Шону учун да ишни асувлулугъун артдырывгъа байлавлу янгы электрон алатлар ва технология къайдалар пайдаландырылажакъ деп умут бар.

– Запир Агьматович, «Ёлдаш» газетден таба ону охувчуларына, районну ватандашларына не зат ёрамагъа сюер эдигиз?

– Озокъда, центрны башчысы гьисапда мен башчылыкъ этеген коллективни гьюрмети артгъанны сюер эдим. Шо да биз кютеген муниципал ва пачалыкъ къуллукъланы сан яныны акъсамайгъанлы­гъындан гьасил экенни англайман. Демек, ишни натижаларына гёре бизин даражабыз да гётерилежек. Бугюнлерде айлана якъдагъы къы­йынлыкълагъа бойсынмайлы, гьар ватандаш оьз ихтиярларындан пайдаланмакъ учун бизин булан тыгъыс кюйде байлавлукъ тутгъанын сюер эдик.

–Шо гьакъда бизге англатыв бермеге заман тапгъаныгъыз учун сизге баракалла.

– Сизге де савлукъ, уьстюнлюк­лер ёрайман. Бизин ишибизни ватандашлагъа малим этегенигиз саялы сизге баракалла.

Лакъырлашывну юрютген ва

язып гьазирлеген

Буба Меликов,

Россияны журналистлерини

союзуну члени.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля