Тазаланма заман гелген

Дагъыстанны башчысы Р. Абдулатипов.

Озокъда, дагъыстанлылагъа авам халкъ, феодал жамиятда яшай десе, мени ташгъа тутсагъыз да, шогъар оьзюм бирдокъда инанмажакъман ва рази болмажакъман.

Неге тюгюл, дагъыстанлылар ва оланы ал сыдырасында токътагъан къумукълар савлай Темиркъазыкъ Кавказда оьзге республикаланы халкъларына билимлерин ва усталыгъын ташдырывда, камиллешдиривде, милли мердешлерине ва адатларына аминлигин гёрсетип, уьлгю болуп гелгени гьакъ герти.

Заманлар, наслулар алмашына. Бары байлыкъ халкъны къолундан чыгъарылып, къолу ва намусу таза тюгюллеге даимлик мюлкге айландырылды.

Муна шо саялы да гьалиги заманда бизин яшавну ва экономиканы бары да тармакъларында оьсювге, алгъа барывгъа байлавлу белгиленген милли борчлар барысы да бир йимик чаналай бара.

Натижада, эл намусгъа байлангъан эревюллю, сайламлы ва англавлу адамларыбызны къысматы къыйыкъсытыла. Тек, шогъар да къарамайлы, бир тайпалар къыйынлыкълагъа чул бермей, къажымай дегенлей, оьз элини гележеги, аманлыгъы учун гечесин-гюнюн бир этип, четим илму майданында чалыша, экономиканы производство тармагъында загьмат тёге.

Оьзгелер буса, къыйынлыкълардан ёл алып болмайлы, республикадан тышгъа гетегени де ачыкъ болуп гёрюне…

Шо арада буса, орта класны амалгъа геливю гери урулуп, баягъы, талавургъа белсенген тайпалар байына-ашай.

Яшавну онгайлыкъларындан артда къалгъан дагъыстанлыланы авадан пайы ишсиз-къазанчсыз оьз мадарын этип болмай, гертиден де, даим оьз башын хашып турагъан чиновниклер салагъан чатакълагъа, пуршавлагъа уруна.

Майлы-майлы ерлени бийлеп токътагъан урушбатчылар кимлер экенин халкъ яхшы биле. Шоланы арасында бир яда эки таза, билимли ва англавлулары болса тюгюл, кёплери – гюч этип, талавургъа белсенип умуми милли масъалаланы яшавгъа чыгъарылывуна четимликлени тувдурагъан коррупционерлер.

Шону гьисапгъа алып, Дагъыстанны башчысы Рамазан Абдулатипов да артдагъы алты-етти айны ичинде ДР-ни Гьукуматыны членлерин арт-артындан уьч гезик отставкагъа чыгъарып тура…

Гертиден де, бу гьалиги базар аралыкълар оьмюр сюреген янгы девюрде халкъ хозяйствону тармакъларында кадрлар билимли ва англавлу болмаса, ёлбашчылар, касбучулар токътамаса, лап да агьамиятлы милли борчланы, реформаланы талапларын яшавгъа чыгъарма тынч болмажакъ. Кадрланы гьазирлевню, танглавну ва ерлешдиривню масъаласы гертиден де акъсай. Акъсамай боламы дагъы Рамазан Гьажимуратович де айтгъанлай Дагъыстанда сатылагъан дипломлар ва алим атлар Москвада метродан эсе бираз багьа олтура буса.

Тюзюн айтгъанда, бизин республикабызда шолай кемчиликлер булан янаша артдагъы йылларда ачылып иш гёреген Россияны гьар тюрлю вузларыны филиаллары береген билимлеге, дипломлагъа да инамлыкъ аз.

Шолай филиаллар буса бизин республикабызда бугюн, дагъы да кёп болмаса, 56 бар дей. Муна бу ерде де мен республикабызны янгы башчысыны пикрусу булан толу кюйде разимен. Шоланы барысын да тозуп, лагь этип, беш-алтысын къоймагъа тюше. Аслу гьалда шоларда ишлейген «дарс беривчюлер» ва «билим алагъан студентлер» кимлер экени англашыла.

Айтмагъа сюегеним, Рссияны Президенти Владимир Путин де бу ерде масъаланы тюз гётере. Биринчилей реформаланы Россияны билимлер академиясындан, дагъы да ачыкъ этип айтгъанда, билим берив, савлукъ сакълав ва АПК тармакъларындан башламаса бажарылмайгъаны гьакъ.

Артдагъы вакътилерде уьлкебизни гьар тюрлю бойларындагъы Россияны Илму академиясыны центрларында чалышагъан алимлени арасында реформалагъа къаршылыкъ билдирип митинглер оьтгерилегени тергевню тартмай болмай. Озокъда, бу ерде ва бугюн реформаланы ёлун-ёругъун лап да англавлу-билимли алимлерибиз булан гьакълашып-гьаллашып чечмек парздыр. Ёгъесе, баягъы, сатып алим, академик ат, дипломлар алгъан тайпалар, халкъны башын-гёзюн чырмап, митинглер оьтгерип айланажагъы да гьакъ.

Айтмагъа сюегеним, гьалиги заманда бизин пачалыгъыбыз республикабыз учун лап да агьамиятлы милли борчланы къысматын талавурчулукъгъа бойсындырмайлы, лап да билимли ва англавлу алимлерибизни, бажарывлу кадрланы ва касбучуланы къолуна тапшурма тюше.

Гертиден де, савлукъ да, билим де сатылмай болгъандан сонг, пачалыкъны ва жамиятыбызны урушбат алагъан, талавургъа белсенген «башчылардан» ва «алимлерден» тазалама заман гелди.

Озокъда, шо тынч масъала тюгюл. Къыйын дей бусагъыз, республикабыздан тышда чалышагъан англавлу ва бажарывлу алимлерибизни, уста ва далаплы адамларыбызны къайтарывну ёлу да пайдалы-асувлу болажакъ.
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля