Школада халкъ шаирни эсделиги

Дагъыстанны халкъ шаири Анвар Гьажиев тувгъанлы 100 йыл битегенликге байлавлу болуп бизин республикабызны гьар тюрлю ерлеринде эсделик ахшамлар оьтгерилип тура. Бираз алда эсделик ахшам шаирни ата юрту Кёстекде де оьтгерилген эди. Алдагъы жумада Магьачкъалада Анвар Гьажиевни аты къоюлгъан 29 номерли орта школада шаир тувгъанлы 100 йыл битегенликге багъышлап эсделик ахшам оьтгерилди. Эсделик ахшамны 10-нчу класны охувчу къызы Замина Урдиханова шаирни гьакъында хабарлай туруп ачды ва булай деди:

– Дагъыстанны халкъ шаири, бир нече пачалыкъ савгъатланы лауреаты Анвар Абдулгьамитович Гьажиев тувгъанлы 100 йыл бите. Ону поэзиясы 21-нчи асругъа абат алды. Дагъыстанда шаирни яратывчулугъу булан таныш тюгюл бир юрт да, гиччи авул да ёкъдур. Шаирни яратывчулугъун ахтаргъан адабиятчылар огъар къумукъ поэзияны сигьручусу деп айтгъан. Белгили шаирлер совет адабиятны классиклери Николай Тихонов, Расул Гьамзатов, Къайсын Кулиев Анвар Гьажиевни яратывчулу­гъуна лап да оьр багьа бергенлер. 20 йылны узагъында бизин школа Анвар Гьажиевни атын юрютегенине биз де оьктем болабыз.

Охувчу къыз шаирни яратывчулугъуну гьакъында маълуматлар береген вакътиде электрон доскада шаирни яш заманларындан башлап, яшавуну эсде къалгъан мюгьлетлеринден, агьамиятлы ёлугъувларындан сурат гёрюнюшлер берилип турду.

Гьар тюрлю класланы охувчуларын къуршап онгарылгъан Анвар Гьажиевни яратывчулугъуна багъышлангъан адабият программаны айланасында шиърулар да охулду. Охувчу яшлар гезик булан сююмлю шаирни шиъруларын охуй: Маржанат Ибашева «Мени школам», Нурият Абдуллаева «Кёстек», Аида Ибашева «Атамны илмусу», Айна Зайнивова «Бизин ватан», Умсапият Жачаева ва башгъалары кёп тюрлю шиъруларын охуду.

Альбина Жаватханованы ёлбашчылыгъы булан гьазирлеген бийив программасын да школаны охувчу яшлары кёп арив гёрсетди. Шагьар школада гьар тюрлю миллетлени яшлары охуйгъанны да гёз алгъа тутуп, шаирни яратывчулугъундан дагъыстан миллетлеге гёчюрюлген асарларын да охувчулар гьариси оьзлени тилинде бек арив охудулар.

«Авузгъа бош акъбабиш» деген ёммакъгъа гёре онгарылгъан гёрюнюшню де ёммакъны игитлери, уьй ва къыр жанланы гийимлерин де гийип, охувчу яшлар къужурлу ойнап, ёммакъны тарбиялав маънасын ачып бермеге бажарды.

Эсделик ахшамгъа Анвар Гьажиевни сёзлерине язылгъан йырланы йырлама бизин йыравларыбыз да гелген эди. Россия Федерацияны ат къазангъан артисткасы Бурлият Элмурзаева, Дагъыстанны халкъ артисткасы Зоя Чунаева, йырав Маржанат Гьажиева шаирни сёзлерине йырлар йырлады.

Охувчу яшлар онгаргъан гёрсетивлерден сонг 29 номерли орта школаны директору Мустапа Магьамматов гелген къонакълагъа баракалла билдире туруп, оьзю ёлбашчылыкъ этеген школаны муаллимлери де, охувчу яшлары да Дагъыстанны халкъ шаири Анвар Гьажиевни атын юрютегенине оьктем болагъанын ва гьар йыл шаирни яратывчулугъуна багъышлангъан адабият ахшамлар оьтгерегенин эсгерди ва булай деди:

–Бугюн бизин школабызгъа Дагъыс­танны халкъ шаири Анвар Гьажиевни эсделик ахшамын бизин булан оьтгермек учун халкъ шаирлер, ону къурдашлары, къалам ёлдашлары, уланы гелген. Бизин школаны муаллимлери йылны боюнда язывчуланы асарлары булан таныш этмек муратда белгили шаирлени яратывчулу­гъуна багъышлап ачыкъ дарслар, ёлу­гъувлар оьтгере. Бугюнгю ёлугъув да бизин школа учун бек агьамиятлы.

Дагъыстанны халкъ шаири Анвар Гьажиевни аты къоюлгъан музей булан да байлавлукъ юрютме къаст этебиз.

Анвар Гьажиевни сав заманында ону булан ёлукъгъан мюгьлетлеринден, оьз­лени яратывчулукъ ёлунда этген таъсири гьакъында Дагъыстанны халкъ язывчусу Камал Абуков, шаирлери Агьмат Жачаев, Шейит-Ханум Алишева, Бийке Кулунчакова, Дагъыстанны язывчуларыны союзуну председателини заместители Марина Агьматова, «Тангчолпан» журналны редактору, шаир Супиянат Мамаева сёйледилер.

Анвар Гьажиевни уланы, шаир Багьавутдин Гьажиев де школаны охувчуларына, муаллимлеге, къонакълагъа баракалла билдирди.

Патимат Бекеева.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля