Сергей Касьянов: «Онгайлыкълар болсун учун»

Дагъыстанны пачалыкъ яшавлукъ инспекциясыны къуллукъчулары ватандашланы ва къурумланы талапларын гьисапгъа алып, олар гюз-къыш айларда да онгайлыкълардан: исивден, ягъарлыкъ газдан, электрик ярыкъдан ва сувлардан магьрюм къалмасын учун алда токътагъан борчларына жаваплы кюйде янаша. Бугюнлерде «Дагъыстан» деген республика маълумат агентлигини майданында республикабызны журналистлери булангъы ёлугъувунда Дагъыстанны баш пачалыкъ яшавлукъ инспектору Сергей Касьянов яшавлукъ масъалалагъа ва шолай да шартлагъа байлавлу къысгъаракъ баянлыкъ берди.

– Озокъда, бизин ишибизге багьа берегенлер – яшавлукъ-коммунал къуллукълардан пайдаланагъан айрыча къурумлар ва адамлар, – деди Сергей Владимирович оьзюню баянлыгъын узата туруп. – Бугюн гюнлюк низамгъа салынгъан масъала – оьтген йылны исив берив къуллукъларыны натижалары ва гележекге белгиленген борчлары.

Оьтген йыл толу гьазирлик шагьатнамасына бизин республикабызны 72 муниципал къурулувлары лайыкълы болгъан эди. Тек гьазирлик шагьатнамасы Дагестанские огни шагьаргъа тапшурулмады. Тюзюн айтгъанда, гьазирлик шагьатнамалар берилсе де, амма гюз-къыш айларда яшавлукъ-коммунал къуллукъланы сан янына байлавлу болуп къоллавчуланы янындан чакъда-чакъда разисизликлер билдирилип, ерлерден бизин инспекцияны атына кёп арзлар геле.

Белгили болгъаны йимик, оьтген иссилик берив вакътини ичинде къуллукъланы сан янына разисизликлер билдирилип, Пачалыкъ яшавлукъ инспекцияны атына 1447 арз этилинген. Шо кёпмю яда азмы деген сорав тувулуна. 2021-нчи йыл булан тенглешдиргенде, арз этегенлер 300-ге кем болгъан. Тюзюн айтгъанда, арз этегенлени кемийгени къуллукъланы сан яны яхшылашагъанындан тюгюл, къоллавчулар оьз гьайында къалмайлы, айсениликге бойсынагъанындан бола.

Оьтген исив берив вакътини ичинде къоллавчулагъа олар этилеген къуллукъланы сан яны акъсайгъаны саялы, «Водоканалдан», «Дагэнергодан» ва шолай да «Регионгаздан» 1,5 миллион манат оьлчевде болгъан заралгъа гёре харжы къайтарылгъан.

Гюз-къыш айларда къоллавчулар яшавлукъ-коммунал къуллукъларындан Каспийск, Магьачкъала, Избербаш, Дербент шагьарларда чакъда-чакъда магьрюм къалагъаны гьакъда прес-конференцияда айрыча эсгерилди.

Шогъар да къарамайлы, оьтген исив берив айларда яшавлукъ инспекциягъа гелген 400-ге ювукъ арзы бир тюрлю къыйынлыкълагъа гёре гьалиге ерли яшавгъа чыгъарылмай къалгъан. Неге десегиз, республикабызны яшавлукъ-коммунал къуллукъларыны тезги объектлерини къоллав болжаллары битген ва янгыртыв ишлени талап эте.

Шо гьакъда Сергей Касьянов да оьзюню баянында айрыча эсгерди. Ахырында ол журналистлер берген соравлагъа жаваплар да къайтарды.

Ачыкъ болгъан кюйде, бизин республикабызда исив беривню сезону 150-нчи октябрде башлана ва 15-нчи апрелде токътала.

Тек шо болжалгъа гирмейген гюнлерде де гьаваны иссилиги 8 гардусдан тёбен тюшгенде де къоллавчулагъан закон булан исив берив двам этиле.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля