Халкъара конкурсну утгъан

Гетген йылдан берли белгили язывчуланы асарларын охуйгъан муаллимлени арасында халкъара конкурс оьтгериле.

2023-нчю йылда оьтгерилген шолай конкурсда 60 регионну ва башгъа 10 пачалыкъны муаллимлери ортакъчылыкъ этди. Россия, Армения, Молдова, Уьзбекистан, Тажикистан, Грузия, Латвия, Беларусь, Къазахстан ва Ирландия пачалыкъланы муаллимлери де къошулгъан шо конкурс бир нече айлар юрюлдю.

Муна гетген жумада Санкт-Петербургда конкурсну гьасиллери чы­гъарылды. Утгъан онавну арасында Хасавюртда С.Жанхуватовну атындагъы школада къумукъ тиллени муаллими болуп ишлейген Юлдуз Биярсланова да бар.
Юлдуз Биярсланова Яхсайда тувгъан. Юртдагъы школада 9 класны битдирген ва Хасавюртдагъы педучилищеге тюшген. Шонда охуйгъан йылларында «Айташ» деген телекомпанияда диктор, сонг музыка бёлюкню редактору болуп ишлеген.
Училищени битгенден берли, эсгерилген школада ана тиллени муаллими болуп ишлей. Ишден айрылмагъан кюйде Дагъыстан педагогика университетни филология бёлюгюн де тамамлагъан.
Конкурсдан къайтгъанда биз ону булан ёлукъдукъ ва бир нече соравлар бердик.

– Юлдуз Умарпашаевна, шо не конкурсдур ва шонда ким де ортакъчылыкъ этме боламы?

– Ким сюйсе де ортакъчылыкъ этме бола. Асарлар охуйгъан муаллимлени арасында шолай конкурс юрюлегени – экинчи гезик. Шо халкъара китап салонну сиптечилиги булан юрюле. Конкурс бола деп эшитгенде, мен де ортакъчылыкъ этме токъташдым. Видео язып йибердим. Телевидениеде ишлегеним де мени учун пайдалы болду.
Шо конкурсгъа савлай дюньяда 2,5 минг муаллим оьзлер сюеген авторну асарындан гесеклер йибердилер.

Халкъара конкурсну утгъан

–Конкурс орус тилде юрюле эди. Мен Игорь Шприц деген авторну «Не верь, не бойся» деген асарындагъы Асяны сёзлерин охудум. Комиссия 350 адамны сайлады. Сайлангъанлар белгили артистлерден къурулгъан жюрини алдында дагъы да охудукъ. 350-ден 100-ню сайлады, юзден – отузну.
Шолардан да онавну сайлады. Шо онавну арасына мен де гирдим ва Дагъыстандан Санкт-Петербурггъа барма путёвканы утдум.
Оьтген жумада он да адам Санкт-Петербургдагъы халкъара салонну чакъырывуна гёре экинчи тахшагьарыбызгъа бардыкъ ва Къала майданда дагъы да охудукъ. Шолай да, биз шагьардан айландыкъ, экскурсиялар этилди, тюрлю-тюрлю ерлерден гелгенлер булан гьаллашдыкъ.

– Дагъы ортакъчылыкъ этме хыялынг бармы?

–Къарайыкъ, шолай конкурсда чы этмесмен, балики, башгъа конкурслар болар, шолагъа къарарбыз.

– Сени дюньядагъы асарлар охуйгъан конкурсда онавну арасына гиргенинг де – уллу уьс­тюнлюк. Ишингде дагъы да оьрлюклер ёрайман!

–Савболугъуз!

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля