Игитни гьюрметине… Юлдузлу къагьруман

–Юсуп!–десем, юм-чум этер

Аршдан юз-минг юлдузлар.


Юлдузлу бу къагьруман


Гьаваларда игитликге


Юлдузлу ёллар гьызгъан.–Юсуп!–десем, темир къушун


Титиремей ерлеген,


От-ялынлы кёк тёрюнден


Душманланы къыргъан, къоймай


Эл дазувгъа гирмеге.–Юсуп!–десем,


Юлдузлар аралап гёзге илине.


Асил юзлю бу Игит


Яшлай жанын къурбан этген


Азатлыгъы учун азиз элини.


–Юсуп!–деймен

Дагъыстанны халкъ шаири Шейит-Ханум Алишева Уллу Уьстюнлюкню гюнюнде Совет Союзну Игити Юсуп Акаевни эсделигини янына жыйылгъанланы алдына чыгъып, эревюллюбюзге, къоччакъ къагьруманы-бызгъа багъышлангъан оьрде берилген чебер маъналы шиърусун охуп, бу йыл биринчилей оьтгерилеген мажлисни ачды.
Биринчилей деп белгилейгенимни маънасын англатма сюемен. Айтагъаным, «Оьзден, бийке къызлар» деген къумукъ бир гюпде Юсуп Акаевни дав самолётун Къара денгизни тюбюнден чыгъарып, 5-6 йыллар алъякъда Ватанына гелтирип, гьали де тийишли музейге салынмай, ташланып, чирип барагъаныны гьакъында сёз юрюлген эди. Шо масъаланы нечик яшавгъа чыгъарма герек экен деген пикруну айланасында лакъыр юрюлдю. Шонда мен бизин анадашларыбызгъа: «Гьюрметли къызлар, гелигиз, биз бир башлап бу йылдан тутуп, 9 Майда дюньягъа айтылынгъан Игитибиз Юсуп Акаевни эсделигини къырыйына жыйылып, огъар гюллер де салып, барыбызны да Уллу Ватан давну отундан оьтген, акъубаларын сезген ата-бабаларыбызны да эсгерип, оланы алгъышлайыкъ, абурлайгъаныбызны ишибиз булан гёрсетейик»,–деп таклиф этген эдим. Шону барысы да кёп арив гёрюп якъладылар, шоссагьат чечеклеге харж да жыйып, атлары данггъа чыкъгъан Игитлерибиз Юсупну да, Абдулгьакимни де суратлары булангъы 9 Май байрам торт да гьазирлеп, барыбыз да Ю. Акаевни эсделигин къуршадыкъ.

Шо гюн айрыча къуванчлы, айрыча ренк, ярыкъ береген ажайып исси гюн эди. Неге тюгюл, 2022-нчи йыл Юсупгъа 100 йыл битсе де, амма ону эсделигине гюл байлам сама да салынмагъан эди.

9 Майда Юсуп Акаевни памятнигине бизин белгили шаирлерибиз, журналистлерибиз, жамият чалышывчуларыбыз, йыравларыбыз ва оьзге жаваплы къуллукъларда чалышагъанлар жыйылгъан эдилер. Гьатта бизин яныбызгъа тамаша этип, ­оьтюп барагъан Санкт-Петербургдан гелген туристлер де къошулду. «Ёлдаш» газетни пагьмулу журналисти, язывчу ва тарихчи Алав Алиев къонакълагъа Юсуп Акаевни гьакъында бек къужурлу кюйде хабарлады. Ондан къайры да, ол Йырчы Къазакъны «Гьей уланлар, шибир-гюбюр этмегиз» деген шиърусун да уста кюйде охуп, Юсупгъа багъышлады.

Шо гюн шаир, гьар-бир ишге къошулуп къасткъылагъан Зумурут Дайитова, гьаман да асил гьаракатланы якълап кёмеклешеген Гюлзарият Хангереева, Дагъыс­тандагъы хыйлы белгили эсделик­лени этмеге къол ялгъагъан, скульпторубуз Инжили Амиржанова, гьаман да бизин булан болагъан Россияны ат къазангъан артисти Бурлият Элмурзаева, гьар чарабызда ортакъчылыкъ этеген Дагъыстанны халкъ артистлери Хадижат Ибрагьимова, Зайнап Абсаматова, бир ишден де баш къачырмайгъан, оьзюнден болагъан кёмегин этеген Уллубийавулдагъы «Фиалка» деген яшлар бавуну заведующийи Гюлназира Магьамматова, къоркъмаскъалалы Марипат Акаева Юсуп Акаевни атына кёп исси сёзлер айтдылар, сонг да шу сююнчлю агьвалатны бизин сыйлы мердешге айландырып, дагъы да кёп халкъны къуршап, гьар 9 Майда ону эсделигине жыйылмагъа бизге барыбызгъа да насип болсун дедилер. Эсделикге чечеклер салгъан сонг, садагъалар да этип, Игитлерибизни алгъышлап, дуа да этдик.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля