Форумда болгъан чаралардан

Апрель айны 22-синде тыш пачалыкълардан гелген къонакълар ва Россия Федерацияны Президентини ойчусу Сергей ­Глазьев, Федерация Советни вакиллери Ильяс Умаханов, Александр Тотоонов, Россияны маданият министрини замес­тители Григорий Ивлиев ва башгъалары оьтгерилген форумну шатлы кюйде ачгъан сонг, «Дагес­танский аул» деген выставка центрында болдулар ва къонакъланы «Дагъыстан: асруланы байлавлугъу» деген программа булан таныш этди.

«Дагестанский аул» деген экспозициялар бизин республикада яшайгъан миллетлени гьарисини оьзюню очарында гийимлери, халкъ саниятчылыгъы, адатлары, халкъ йырлары, милли ашлары ва бийивлери булан таныш болагъан кюйде гьазирленген эди.

Къумукъ очарда Буйнакск районну маданият бёлюгюню къуллукъчусу, йырав Саният Надырбекова аргъан да согъуп, къонакъланы къумукъ макъамлар, халкъ йырлар булан таныш этип турду.

Генглешген жыйынны ахырында «Новая Россия» деген Пачалыкъ симфония оркестрыны РФ-ни ат къазангъан артисти дирижёр Юрий Ткаченко булан концерти болду. Концертни эки бёлюгю болду: биринчиси Рамазан Абдулатиповну «Мени Дагъыст­аным» деген асарына гёре ва экинчи бёлюк Н. Римский-Корсаковну «Шахерезада» деген симфония сюитасына гёре юрюлдю.

Форумну айланасында бизин республика учун маъналы ёлугъувлар, сёйлешивлер этилди. Шоланы арасында Дагъыстанны маданият министерлиги маданиятны ва инчесаниятны Къазан пачалыкъ институту булан байлавлукъ юрютмек учун дыгъар байлагъанны да айрыча эсгерме тюше.

ДР-ни маданият министри Зарема Бутаева эсгерген кюйде, министерлик ва университет бирлешип, «Колледж-вуз» деген программаны уьстюнде ишлеп тура. Эсгерилген программагъа гёре охувчуланы оьр охув ожакъгъа тюшмек учун алданокъ гьазир этме имканлыкълар тувулунажакъ.

Байлавлукъ юрютмек учун дыгъар шо гюн маданиятны ва инчесаниятны Москва пачалыкъ университети булан да байланды.

Форумну айланасында оьтгерилген маданият чараланы арасында форум юрюлеген 2-нчи гюн бизге гелген артистлени, йыравланы, пианистлени мастер-класлары, «дёгерек столлар» да оьтгерилди.

Дагъыстанны язывчуларыны ва композиторларыны союзларыны вакиллерини ортакъчылыгъы булан Расул Гьамзатовну музейинде «дёгерек столну» айланасында пикру алышдырыв оьтгерилди.

Форумну маданият чаралары Рус театрны уллу залында концерт булан тамамланды. Концертде Дагъыстанны белгили артистлери, бийив ансамбллер ортакъчылыкъ этди. Бары да маданият чараларда йимик, мунда да къонакълагъа халкъ саниятчылыкъны усталары этген малланы выставкалары, милли гийимлери, ашлары малим этилди.

Патимат Бекеева.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля