ДР-ни Халкъ Жыйынына С. Меликовну Чакъырыв кагъызыны айланасында «Онгайлы шартлар болдурма тюше»

Гьали-гьалилерде Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов оьзюню ДР-ни Халкъ Жыйынына этген Чакъырыв кагъызы бизин респуб-ликабызны яшавлукъ-экономика тармакъларында чалышагъан жавап-лы пачалыкъ ва жамият къуллукъчуларыны янындан генг кюйде сесленивлер тувдурду. Шолай уллу жамият-политика ва экономика агьамияты булангъы документге байлавлу болуп бугюнлерде ДР-ни экономика ва территория ­оьсюв министри Гьажи Солтанов да сесленди ва оьз ­пикруларын аянлашдырды.

– Сергей Алимович оьзюню Чакъырыв ка­гъызында Дагъыстандагъы табиат байлыкъланы гьакъында айта туруп, яшавлукъ-экономика масъалаланы ёрукълашдырывда шоланы асувлу кюйде пайдаландырмакъ учун онгайлы шартлар болдурмагъа тюшегени гьакъда ташдырды.
Россияны лап да къыбла дазусунда ерлешген Дагъыстан Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округунда лап да уллу оьзюнде 3 миллиондан кёп адамлар яшайгъан республика гьисапда танывлу. Кёп адамлар яшайгъан бойда буса, сынав гёрсетегени йимик, къоллавчулар учун ишлемеге де, ял алмагъа да, савлугъун беклешдирмеге де онгайлы шартлар болдурмаса бажарылмай.

Шо гьакъда ДР-ни Башчысыны Чакъырыв кагъызында да айрыча хат булан эсгерилегени негьакъ тюгюл. Промышленный тармакъда уллу гьалиги заманны талап­ларына жавап береген предприятиелер къурув, туризмни оьсдюрюв, агропромышленный тармакъны асувлулугъун артдырыв, пачалыкъны ва шолай да маячыланы харжларын асувлу къоллав булан тыгъыс кюйде байлавлу. Неге десегиз, гьар тюрлю оьлчевдеги бюджетлеге гелеген налогланы къолайлашыву да янгы иш ерлер болдурувдан таба амалгъа гележеги англашыла.

Муна шо саялы да, «Экономиканы ачыкълыгъы учун» деген проект­ни талапларын яшавгъа чыгъарыв – агьамиятлы масъала. Гьали-гьалилерде Сергей Алимовични сиптечилиги булан налогланы башын толумлаш-дырывгъа байлавлу болуп Дагъыстанны гьар тюрлю бойларында иш гёрмек учун къыбла, темиркъазыкъ, центральный ва тав зоналагъа гёре 4 комиссия къурулду. Темиркъазыкъ бойгъа белгиленген комиссияны башчысы гьисапда магъа да гележекде алгъа салынгъан борчларыбызгъа намуслу кюйде янашмакъ къала.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля