Дагъыстанны командасы – биринчи

Тутушуп ябушувдан Красноярск шагьарда Иван Ярыгинни савгъатына 25-нчи керен оьтгерилген уллу халкъара турнирде Дагъыстанны кочаплары 13 медаль къазанып, умуми команда гьисапда биринчи ерге чыкъма болгъан. Дюньяны белгили кочаплары ортакъчылыкъ этген уллу турнирде бизин кочаплар оьзлени яхшы яндан гёрсетме бажаргъанлар. Савгъатлы ерлени къазангъанланы кёбюсю – яш кочаплар.

Дюньягъа аты айтылгъан кочап Иван Ярыгинни эсделигине оьтгерилген шо турнирде алтын медалланы дагъыстанлылар Абдусалам Гьадисов, Магьаммат Къурбаналиев ва Абдурашит Садуллаев къазангъанлар. Агьмат Гьажимагьамматов, Бекхан Гойгереев, Рамазан Шамсутдинов, Алибекгьажи Эмеев ва Муршит Муталимов экинчи савгъатгъа ес болгъанлар. Уьчюнчю ерни Нариман Исрапилов, Мурадин Кущхов, Арсланбек Алиев, Агьмат Чакъаев ва Шамил Къудиявмагьамматов алгъанлар.Суратда: Н. Исрапилов.