Борчларына бажарывлу янаша

Жамиятны тыш гёзеллигине де бай, оьзюне тапшургъан ишге де оьр даражада низамлы янашып, коллективинде яхшы абур къазангъан борагъанлы Артур Межитович Магьоматовну гьакъында айтмагъа сюемен.

Артур Магьоматов 1975-нчи йыл Борагъанда муаллимни агьлюсюнде тувгъан, 1993-нчю йыл Борагъан орта школаны яхшы къыйматлагъа битип, Гюйдюрмесдеги Темиркъазыкъ Кавказ темир ёлну бёлюгюнде ишчи болуп башлай. Биринчи гюнюнден башлап да, ишине намуслу-ягьлы янаша, къайсы тапшурувну да заманында ва тындырыкълы кютюп, ёлдашларыны да тергевюн оьзюне тартма бажара. Биринчи йылындокъ да, ишде етишген уьстюнлюклери саялы грамоталар ва акъча савгъатлар булан белгилене, ишчи коллективде гьюрметли янашыв къазана.

2001-нчи йыл Артур Магьоматов Ростовдагъы темир ёл институтгъа заочно охумагъа тюше. Шо йыл къысгъа мезгилли курсланы битдирип, монтёр болуп ишин узата.

2003-нчю йыл Артур Магьоматовну темир ёлну бёлюгюню инженери этип гёчюрелер. Мунда да Артур оьзюндеги талаплы, асил хасияты булан ишчи ва ёлбашчы коллективлерине аз вакътини ичинде инамлы кюйде къошула.

2007-нчи йыл Артур Межитович институтну уьстюнлю кюйде бите. Бугюн ол станцияны аслу инженери.

– Артур не бажара? – деген мени соравума начальниги булай жавап берди:

– Артур Магьоматов оьзюн англавлу, гьаракатчы касбучу, алдында ишлейгенлеге тергевлю ва гьайлы янаша, оьзюн бажарывлу ёлбашчы гьисапда танытгъан, ёлбашчыларыны алдында яхшы абур-сый къазангъан. Ол бажарывлу инженер, намуслу ва инамлы адам. Ёлбашчылардан бири командировкагъа яда башгъа къуллукъ болуп ишден айрылса, баш инженерни, баш механикни, гьатта начальникни къуллукълары инг башлап огъар тапшурула.

Артур Межитович шо тапшурувланы къайсын да къастлы, инамлы ва бажарывлу кюйде кюте. Кёп керенлер предприятиени, регион гьакимликни даражасында да гьюрметлев грамоталары, савгъатлар ва башгъа белгилери булан савгъатлангъан. Тез-тез ишчилер булан Темиркъазыкъ Кавказны, гьатта Россияны башгъа регионларына ишлемеге йиберебиз. Ишчилени Артурну ёлбашчылыгъы булан йиберген гезиклер гьар заман да олар ишлеген ерден кёп арив сесленивлер геле. Артур Межитович намуслу, таза, асил ва адилли адам, оьзюню ишин танг билеген бажарывлу касбучу ва ёлбашчы, – дей ону гьакъында начальниги М.Х.Гьакъбиев.

Бизге де огъар бугюн гьакъ юрекден ишинде уллу уьс­тюнлюклер, яшавда савлукъ ёрамакъ къала.

Шагьраний гьажи Батаев.

Мычыгъыш Республика, Борагъан юрт.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля