Асувлу болсун учун не этме герек?

Белгили болгъаны йимик, гьалиги заманда уллу майданларда юрт хозяйство агьамияты булангъы топуракъланы ишлетмек учун гьар тюрлю онгайлыкъланы болдурувдан кёп зат гьасил болагъаны гьакъ. Биринчилей, авур авлакъ ишлени машинлешдирмесе бажарылмай. Неге десегиз, совет девюрден къалгъан эсги-пусгъу, чечилип-тёгюлюп турагъан техника булан алда токътагъан агьамиятлы борчлар толу кюйде яшавгъа чыгъарылмажагъы шекликни тувдурмай.

Тюзюн айтгъанда, багьалары миллион манатлагъа токътайгъан тракторну, комбайнны ва оьзге юрт хозяйство машинлени сатып алма гьар кимни де гючю чатмай. Баягъы, не этме герек деген масъала ойлашдыра.

Биз билеген кюйде, Дагъыстанда артдагъы йылларда болдурулагъан юрт хозяйство продукцияны 90 процентге ювугъу агьлю хозяйстволарда ва сабанчы-фермер хозяйстволарда, демек, увакъ хозяйстволарда оьсдюрюле. Озокъда, аз-маз топуракъ пайлары булангъы увакъ хозяйстволагъа, оьзлер бири-бири булан байлавлукъда бирлешип иш гёрмеге сюймеген сонг, онгача машинлешдиривню ва авлакъланы сугъарывну имканлыкъларындан пайдаланмагъа четим бола.

Гьали-гьалилерде «Ёлдашда» Къаягент райондагъы гьашалы «Давут» деген сабанчы-фермер хозяйствону башчысы Агьматпаша Мусаевни гьакъында бизин мухбирибиз Камал Камаловну «Гёз – къоркъач, къол – батыр» деген баш булан макъаласы чыкъды. Шонда эсгерилген кюйде, огъар 7 гектаргъа ювукъ бавуна ва юзюмлюгюне къолу булан 3 чакъырымдан да къолай мезгилге татавул къазып сув гелтирмеге тюшген. Айтмагъа сюегеним, гьар кимни де шо кюйде белсенип къайратлы загьматгъа къуршалма гючю де чатмай, ругьу да ёкъ. Сонг да, шону учун кёп заман тарыкъ бола.

Сынав гёрсетегени йимик, бугюн бизин республикабызда юрт хозяйство продукция оьсдюрюв булан машгъул болагъанланы техникагъа бакъгъан якъдагъы талапларыны толу 40 проценти де яшавгъа чыгъарылмай. Муна шо саялы да, къыйын буса, ишлетив болжаллары битген техниканы даим «ямавлап» турмайлы, янгы машин-трактор станцияланы болдурувну гьакъында ойлашма тарыкъ.

Бугюнлерде бизин республикабызны ерли муниципал къурулувларыны администрацияларыны алдына шо масъала барысына да бирни йимик ортакъ салына. Тек не этерсен, кёбюсю районларда булай агьамиятлы масъала гьисапгъа алынмай.

Арт вакътилерде Дербент, Бабаюрт, Ботлих ва оьзге районланы башчыларыны сиптечи булан МТС-лени янгыртывну масъаласы ортагъа чыгъарыла. Неге тюгюл, Магьачкъалада, Буйнакск, Къызылюрт, Къызлар районларда МТС-лер бугюнлерде къоллавчуланы къуллукъларын кюте ва разилигин къазана.

Къоллавчуланы къуллукъларын кютювде «АПК-ны асувлугъу учун» деген проектни талапларын гьисапгъа алып, республикабызны темиркъазыкъ боюнда «Дагагрокомплекс» деген жамиятны кюрчюсюнде къурулгъан МТС оьзгелерине уьлгю болуп токътагъан демеге ярай. Натижада шону айланасындагъы минглер булангъы гектарларда ерлешген юрт хозяйство топуракъланы уллу майданларда ишлетмеге имканлыкълар да яратылына. Шолайлыкъда, мунда халкъ учун лап да тарыкълы ашлыкъ, картоп ва овощлар чачылагъан майданлар да генглеше бара…

Шону булан дазуланмайлы, гележекде де ерлерде МТС-лени кюрчюсюнде юзюмлюклени ва шолай да бавланы къуллукъларын кютеген юрт хозяйство машинлени болдурув да бугюнню аслу масъаласы санала десем, янгылыш болмас.

Муна шо саялы да, бизге де гьали-гьалилерде Да­гъыстанны юрт хозяйство ва сурсат министерлигинде ДР-де МТС-лени къурувгъа байлавлу болуп къурулгъан хас программаны кюрчю ёллары да ерлерде якълав табажагъына ва толумлашдырылажагъына инанмакъ къала.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля