Асил сёз

Тюрк халкъланы айтывлары ва аталар сёзлери

 

КЪАЗАХЛАР

 

 • Сыйлап берген сув да татли.
 • Сав заманда мал татли, баш авруса, жан татли.
 • Ватанын сатгъан – оьзюне къабур къазгъан.
 • Оьзю тойса да, гёзю тоймады.
 • Яхшы гелин – къызыдай, яхшы гиев – уландай.
 • Яман буса да агъабыз, яхшысын къайдан табарбыз.
 • Бир авулда минг къардашынг болгъанча, гьар авулда бир къардашынг болгъан къолай.
 • Аврувгъа эм излегенче, аврумайгъанлыкъны ёлун изле.
 • Агъа-ини татывлу буса – ат кёп, гелинлер татывлу буса – аш кёп.
 • Аврув ел булан гелип, тер булан чыгъар.
 • Ярлыны байлыгъы – къаркъарасыны савлугъу.
 • Татывлу ожакъда аш да татывлу.
 • Пелен ерде алтын бар, излеп барсам, ез де ёкъ.
 • Ачлыкъ аш айырмай.
 • Агъайланы алтын къалаларындан анамны къошу артыкъ.
 • Агъайлары бай буса, ашайгъаны май болур.
 • Уьйде онгмагъан тышда да онгмас.
 • Тувгъан ерингде согъан да татли.
 • Дос-къардашны сыйласанг – зор дюньягъа  сыймассан.
 • Ватангъа сююв  отбашдан башлана.
 • Таза гьавада тургъанынг – узакъ оьмюр сюргенинг.
 • Аврувну яхшысы ёкъ, дарманны татлиси ёкъ.
 • Атаны хадирин ата болгъанда билерсен.
 • Бала – юрекни гюлю, гёзлени нюрю.
 • Етти атасын билмеген – етимликни белгиси.
 • Сыйлы къонакъ гелсе, итине  сюек ташла.
 • Дослукъ – табылмас байлыкъ.
 • Къара къаргъа къарда къонур, акъ къаргъа къарап оьтер.

 

 

 

 

Гьазирлеген П. Гьайбуллаева.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля