Алапалары артдырыла

Почта байлавлукъну ишине байлавлу разисизликлер не саялы тувулуна эди?
Биринчилей, почта байлавлугъунда ишлейгенлени алапалары аз экени саялы, алгъа салынагъан борчланы сан яны булан толу кюйде кютмеге имканлыкъ бермей эди.
Экинчилей, шогъар да къарамайлы, пачалыкъ бюджетден айырылагъан акъча маялар асувлу кюйде къолланмай тас этивлеге тарый эди.
Шону гьисапгъа алып, бу йылны башындан тутуп, оьзге къурумлар ва компаниялар булан дыгъарлашыв ишлени ва шолай да, штатланы оьлчевлерин ёрукълашдырывну кюрчюсюнде почта байлавлукъдан таба кютюлюнеген къуллукълар къолайлашма башлады.
Россияны почта байлавлугъуну ва масса коммуникацияланы министри Николай Никифоров о гьакъда бугюнлерде уьлкебизни маълумат къуралларыны вакиллерине баянлыкъ береген вакътисинде разилик булан эсгерген.
– Ишни асувлулугъу булан етишилген даража пачалыкъны ва РФ-ни Гьукуматыны башчыларыны янындан да якълав тапгъаны сююндюре, – дей федеральный почта байлавлугъуну Дагъыстанда иш гёреген управлениесини прес-къуллугъуну башчысы Арсланали Зуркъарнаев. – Дагъы да ачыкълашдырып айтгъанда, 2014-нчю йылда савлай Россияда почта байлавлу­гъун ёрукълашдырмакъ учун ону къуллукъчуларыны алапаларын артдырмакъ мурат булан 14 миллиард манат айырылгъан.
Белгили болгъаны йимик, савлай Россияда ерлердеги почта байлавлугъуну бёлюклеринде къоллавчуланы къуллукъларын кютюв булан машгъул болагъан 350 минг адам ишлей.
Гележекде гезик булан регионлагъа гёре алапаланы артдырыв бу йылдан тутуп башланажакъ ва йылны ахырына ерли 100 минг почта къуллукъчуну алапаларына къошум этилежек.

Разилешив

Артдагъы йылларда бизин республикабызны районларында ва шагьарларында къоллавчулар чакъда-чакъда электрик гючден магьрюм къалагъаны саялы ватандашланы ва къурумланы янындан уллу разисизликлени тувдурмай болмады. Шону учун ДР-ни тахшагьары Магьачкъалада да, разисизлик билдирилип, чакъда-чакъда митинглер оьтгерегени тергевню тартды.
Тас этивлени алдын алып, къоллавчуланы талапларын толу кюйде рази этмек учун Магьачкъалада артдагъы ярым йылны ичинде аз иш этилинмеген. Шону натижасында бугюнлерде тахшагьарыбызда къоллавчулардан харжланагъан энергия саялы, жыйылагъан акъчаны къадары 90 процентге етишди.
Шону булан да дазуланма хыял этилинмей. Арт вакътилерде къоллавчуланы талапларын гьисапгъа алып, олар учун онгай­лыкъланы болдурувгъа да бир къадар тергев бериле.
Гьали-гьалилерде ДР-ни Гьукуматыны ва «Россети» деген ОАО-ну арасында къоллавчуланы пайдаларын якълап къурулгъан разилешивге къоллар салынгъан.
Шону натижасында алда Магьачкъала электрик сетлерде гьисапгъа алынгъан абонентлер, олар буса тахшагьарыбызда 160 мингге ювукъ бар, ДЭСК-гъа (Дагестанская энергосбытовая компания, Дахадаев орам, 73 а) барып янгыдан гьисапгъа алынма тарыкъ.
Неге тюгюл, гьалиден сонг бизин респуб­ликабыздагъы энергосетлени бары мал-матагьы ДР-ни Гьукуматыны ва «Россети» деген компанияны тергевюню тюбюнде сакъланажакъ ва пайдаландырылажакъ.
Белгили болгъаны йимик, республикабызда къоллавчулар учун англатыв береген барысына да бир йимик ортакъ телефон байлавлукъ да ишлежек.
Магьачкъалалы къоллавчулар харжлангъан электрик гюч саялы тёлев гьакъны алда йимик гьали де « Энергосбыт-1» деген компанияны кассаларына тёлеп туражакъ.

Къ. Къараев.