Ахырынчы зенг къагъылды

Яшланы да, оланы ата-аналарыны да даимге эсинде къала­гъан ахырынчы зенгни байрамына багъышлангъан мукъаятлы кюйде юрюлген гьаракатлар уллу шагьарларда да, юртларда да, отарларда да къурумлу оьтдю. Гьар заманда йимик, тюнегюнгю охувчу яшланы шагьра ёлгъа узатмагъа жыйылгъан оланы ата-анасыны, муаллимлерини, къардаш-досуну юзлеринде шатлыкъ, къуванч булан бирге пашман кюстюнювлени белгилери де гьис этилмей къалмады.


Озокъда, он бир йыл билим алгъан, охугъан школасы, муаллимлери булан яшлагъа савболлашма бир де тынч тюгюл. Неге тюгюл, школасы булан савболлаша туруп, бу йыл школаны тамамлап чыгъагъан уланлар ва къызлар экзаменлерден сонг эсли яшавгъа биринчи инамлы абатын алажакъ.Биз де олагъа: «Гьар заманда да сизге кёп-кёп яхшылыкълар ёрай­гъан ата-анагъызны, муаллимлеригизни насигьатларына амин къалып, савлукъ булан лайыкълы кюйде яшамагъа, гёз алгъа тутгъан бары да асил муратлагъа етишмеге насип болсун! Бу яшавну аваралары кёп аркъа-торкъа ёлларында тарыкълы болгъанда школада тутгъан биринчи герти къурдашларыгъызны яннавурунда табылмагъа унутмагъыз!» – деп айтмагъа сюебиз. Шону булан бирге, бизин газетни мухбирлери ахырынчы зенгге байлавлу оьтгерилген гьаракатлардан ерлерден гьазирлеп йиберген маълуматланы да сизин тергевюгюзге беребиз.

Хасавюрт район

Май айны 22-синде ра­йондагъы школаларда ахырынчы зенг къагъылывгъа багъышлангъан байрам чаралар оьтгерилди.

Бу йыл районда 9-нчу класны 2406 ва 11-нчи класны 310 яш бите. Шатлы линейкада ортакъчылыкъ этген районну билим берив управлениесини начальниги Къырымсолтан Къабардиев яшланы ахырынчы зенг къагъылыву булан къутлады.
–Гьюрметли охувчулар! Бугюн пашман ва сююнчлю гюнюгюз, энниден сонг шат гюнлеригиз кёп болсун. Тезде экзаменлер башланажакъ, сонг сизге сайлагъан касбугъузну алмакъ учун охума тюшежек. Барыгъызгъа да ­юреклеригизге тутгъан муратлагъа етишмекни ва яшавда оьзюгюзню еригизни тапмакъны ёрайман. Ёлугъуз ачыкъ болсун! –деди Къ.Къабардиев.
Адатлангъан кюйде, яхшы охугъанлагъа грамоталар, ата-аналарына баракалла кагъызлар тапшурулду.
Жыйылгъанлагъа охуп битегенлер де ва бу йыл янгы охума баражакълар да гиччирек концерт гёрсетдилер. Шондагъы йырлар, масхаралар ва шиърулар шонча йыл билим берген муаллимлеге ва яшланы оьсдюрген ата-анагъа багъышлангъан эди.

Къарабудагъгент район

Алдагъы гюнлерде ахырынчы зенгге байлавлу шатлыкълар Къарабудагъгентдеги гимназияда да болду. Эсгерилген охув ожакъны абзарында эртенден берли согъулуп тургъан макъамлар жыйылгъанланы гёнгюллерин ачып, шат этип турду. Шо шатлыкъда ерли гьакимлик къурумларыны ёлбашчылары булан бирче жаваплы къуллукъчулары да болду.

Инг алда бу йыл юрт гимназияны битдиреген уланлар ва къызлар къолларында гюл байламлар да булан сагьнагъа чыкъгъанда йимик, канзи башда тизилип токътадылар.

Байрамны ача туруп, Къарабудагъгентдеги гимназияны ёлбашчысы Адил Салаватов бары да муаллимлерини атындан 11-нчи класны битдирип чыгъагъан уланланы ва къызланы, оланы ата-анасын ахырынчы зенгни байрамы булан къутлады. Охувчуланы гьарисини яшаву гьаман да ярыкъ, гёнгю де ачыкъ болмакъны ёрады. Олар яшав ёлунда мекенли уьстюнлюклеге етишежегине инамлыгъын билдире туруп, оьзлер учун аявлу школасыны эшиклери гьаман да ачыкъ болажагъын айтды.
Ону къутлавларына къошула туруп, Къарабудагъгент районну гьакимбашыны заместители Жалалутдин Жамалутдинов да охув ожакъны тамамлап чыгъагъанланы атына кёп исси сёзлер айтды.

Къарабудагъгент районну билим берив управлениесини начальниги Тажли Хизриева, эсгерилген муниципал къурулувуну яшавлукъ масъалалагъа ва яшёрюмлерини ишлерине къарай­гъан бёлюгюню ёлбашчысы Насибат Алхасова ва кёп оьзгелер де яхшы ишлери булан тувуп оьсген элини абурун артдырмакъны насигьатын этди.

Оьзлени гезигинде яшавну шагьра ёлуна тюшмеге тура­гъан уланлар ва къызлар 11 йылны боюнда яннавурунда юрюген муаллимлерине баракалла билдирдилер. Башлапгъы класланы охувчулары булан бирге оланы алгъышлайгъан шиъру сатырланы да охудулар, йырлап да алдылар.

Охувчуланы ата-аналарыны атындан Нюрлюгьаят Ильясова ва Павхан Къурмалиева яшлагъа оьзлени авлетлери йимик янашып гелеген муаллимлеге ва бугюнлерде 11 класны битдирегенлеге алгъышлы сёзлерин къызгъанмады. Сонг яхшы охугъан яшлагъа ва оланы муаллимлерине гьюрметлев грамоталар ва баракалла кагъызлар тапшурулду.

Бу йыл охуп битеген Темирлан Ильясов ва Патимат Жангишиева булан бирге охув ожакъны абзарыны къап-ортасына чыкъгъан биринчи класны охувчулары Айша Ильясованы ва Хадижа Арсланханованы къолундагъы къонгуравлар къагъылып, шо гюн ахырынчы зенгни сеси айланагъа чалынды.

Къаягент район

Уьлкебизни бары да школаларында йимик, гезикли охув йылны тамамлав Башлыгентдеги орта школада да яхшы мердешге айлангъан. Ерли школа орта билим берегенли, бу йыл 70 йыл болду.

Гьар школа охувчуларыны санаву булан тюгюл, оланы ­уьстюнлю ишлери булан макътавлу. Оьтген йылланы ичинде школаны охуп битдиргенлени арасында илмуну 5 доктору, онлар булан илмуланы кандидатлары гьазирленген. Темиркъазыкъ Кавказда илмуну биринчи доктору гьисапланагъан къатынгиши Сакинат Гьажиева да Башлыгентдеги орта школаны охуп битдирген. Ерли школаны 67-нчи гезик охуп битдиреген яшланы байрам чарасы Башлыгентде май айны 22-синде оьтгерилди.

Шо гюнню эртенинден тутуп, байрамча безендирилген школада ва ону айланасында шат тавушлар, сеслер яйыла башлады. Узакъ къалмай охувчу яшлар да жыйылды. Олагъа къошулуп яшланы ата-аналары, къонакълар да гелдилер. Тюш вакътиге таба шатлыкъ жыйын ачылды.

Шатлыкъ чараны школаны директору Мадина Абдуллаевна Къадиева ачды ва юрютдю.
– Бизин школа Къаягент районда алдынлы бай мердешлери булан белгили, – деди оьзюню сёйлевюнде школаны директору. – Школаны белгили муаллимлери Муртузали ва Батув Муртузалиевлени, Сакинат ва Умуразият Гьажиеваланы, Рашия Агъаеваны, Гигьили Исаеваны, Мустапагьажи Гьамитовну, Абдурашит Къадиевни ва оьзгелерини яхшы ишлерин бугюнгю муаллимлерибиз давам эте. Школаны оьр къыйматлагъа битдирип илмуну оьрлюклерине гётерилген охувчу яшланы ишлерин де бугюнгю охувчулар давам этип туралар.
Сёйлевлер битген сонг Мадина Абдуллаевна охувда лап яхшы натижалар гёрсетген яшлагъа гьюрметлев грамоталар тапшурду. Школаны 9-нчу класын охуп битдирген Элдерхан Амирарслановгъа спортда етишген уллу уьстюнлюклерин белгилейген грамоталарын, медалларын, ку­бокларын жыйылгъанлагъа гёрсетди, уланъяшланы огъар ошамагъа чакъырды.
Байрам чара битсе де, шатлыкъ музыка юртда сав гюн чалынып турду.

Бабаюрт район

Районну бары да школаларында 9-нчу ва 11-нчи класланы охувчуларына ахырынчы зенг къагъылды.

Школаны тамамлайгъан охувчулар учун ахырынчы зенг лап да таъсирли байрам санала. Неге тюгюл де, шо гюн олар аявлу школасы, муаллимлери булан савболлашалар. Алда буса – экзаменлер, янгы охув ожакълар, янгы белгисиз яшав. Районда 11-нчи класны – 145 ва 9-нчу класны 734 охувчу бите.

Байрам чаралар районну бары да школаларында Россияны байрагъын гётерив булан башланды. Шо гюн охувчуланы байрамы булан районну башы Даниял Исламов да къутлады. Ол оьзюню къутлавунда тюнегюнгю охувчу яшлагъа экзаменлени уьстюнлю кюйде берип, оьзлер сайлагъан оьр охув ожакълагъа тюшюп, юреги тартагъан касбулагъа ес болуп, районуна ва азиз Дагъыстанына пайдалы болмакъны ёрады.

Сонг да школаны тамамлай­гъан лап да яхшы охувчуланы ол оьзюню янындан район администрацияны гьюрметлев грамоталары булан савгъатлады.

Охувчулар гьакъ юрекден узакъ йылланы боюнда гьаман да янында болгъан, сюрюнгенде кёмек къолун узатгъан, оьзлени имканлыкъларына инанмагъа гюч берген муаллимлерине ва ата-аналарына баракалласын билдирдилер.
Алда – экзаменлер. Биз шо къатты сынавдан да олар уьстюнлю кюйде чыгъажакъгъа ва юрегине тутгъан умутлагъа етишежекге, школа оланы яшавуну лап да яхшы йыллары гьисапда даимликге юрек­леринде къалажакъгъа инанабыз ва олагъа: «Яхшы ёл!» – деп айтабыз.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля