«Ачыкъ дарс» охувчуланы эсинде къалажакъ

Алдагъы жумада Янгы Таргъуда ерлешген 57 номерли орта школада оьрдеги класланы охувчу яшларын къуршап, Жаминат Керимованы яратывчулугъуна багъышлангъан ачыкъ дарс оьтгерилди. Бу дарсны Дагъыстан халкъланы маданияты ва адабияты деген дарсны юрютеген Зульфия Хабилова бек маъналы кюйде онгаргъан эди.

Озокъда, муаллимге дарсны мукъаятлы кюйде оьтгермек учун охувчу яшланы ортакъчылыгъы ва гьаракаты болмаса болмай. «Жаминат Керимованы яшаву ва яратывчулугъу» деген теманы айланасында оьтгерилген ачыкъ дарсны мурады, муаллим Зульфия Арсланалиевна эсгерген кюйде, белгили шаирни эсге алмакъ ва ону яратывчулугъуна гёре охувчу яшланы къылыкъ ва патриот ругьда тарбияламакъ эди. Дарсгъа да муаллим ва охувчу яшлар бек гьаракат этип оьр даражада онгарылгъан эди.

Сююмлю шаирни яшав ва яратывчулукъ ёлундан маълуматлар бере туруп, охувчулар ону гьакъында замандашлары айтгъан сёзлени, огъар багъышлагъан шиъруланы ва йырланы да эсгерди.

Гертилей де, Жаминат Керимова оьзю­ню яратывчулугъунда адамланы рагьмулукъгъа, бир-биревню янын тутмагъа, жамият аралыкъланы беклешдирме ча­къырагъандан къайры да, оьзю бюдюремейгенликни, рагьмулукъну, бирев-биревге аркъатаяйгъанлыкъны уьлгюсю болуп яшады.

Ол сав заманында кёплени къыйынына табулуп, яшлагъа да, уллулагъа да бир йимик гьюрмет этип, олардан сююнюп яшай эди. Оьзюню аврувуна да къарамайлы, уьстюне гелеген адамны къуллугъун битдирме, адамланы къыйыныны-тынчына ортакъчы болма къаст эте эди.

Шо гюн 57 номерли орта школада оьтгерилген ачыкъ дарсда охувчу яшлар Жаминат Керимованы кёп шиъруларын охуду, ону сёзлерине гёре язылгъан йырланы йырлады. Шагьар школаланы охувчулары булан бу меселдеги чараланы оьтгермеге тынч тюгюл. Шогъар да къарамайлы, муаллимлени къасты ва охувчу яшланы гьаракаты булан оьтгерилген адабият чара яшланы эсинде къалажакъгъа, муаллим алдына салгъан муратлар яшавгъа чыгъажакъгъа шеклик ёкъ. Гелген къонакълардан Дагъыстанны халкъ шаири Шейит-Ханум Алишева да ачыкъ дарсны ахырында оьзюню ойларын айта туруп, булай деди:

– Жаминат Керимованы яшав ва яратывчулукъ ёлуна багъышлап сиз бугюн оьтгерген ачыкъ дарсны, гертилей де, яшланы гележеги, оланы тарбиясы учун кёп агьамияты бар. Жаминат Керимова оьзюню аврувуна къарамайлы, кимни де къайгъысына тынглама, оьзю болагъан кюйде башгъаланы къуллукъларын кютме къаст эте эди. Уьйден туруп, ол кёплени тарыгъына табылгъан. Гьали ону атын оьтген заманны гьакъында эсгерип сёйлейгенде магъа бир тамаша яман тие, неге тюгюл бизин учун Жаминат Керимова бугюн де сав йимик, ол бугюн де бизин юреклерибизде. Биз бир-биревге де нече сырлар чечгенбиз. Бирче кёп ишлени гьакъында ойлашгъанбыз. Ол гьали де бизин булан яшайгъаны сиз оьтгерген дарсдан да белгили болду. Булай оьр даражада оьтгерилген жыйынны шагьарны оьлчевюнде, башгъа школаланы муаллимлерин де чакъырып, генг кюйде оьтгерме герек эди. Яшлар учун оьтгерилеген булай чараланы кёмеклиги булан охувчуланы эдеп, къылыкъ тарбиясын артдырма, бизин мердешлер, адатлар булан англавлу адамлар этип тарбиялама болажакъ.

Ачыкъ дарсда ортакъчылыкъ этген «Мен Президентни кёмекчисимен» деген къурумну маданият бёлюгюню ёлбашчысыны заместители Салимат Паркуева да ачыкъ дарсны оьтгергенлеге баракалла билдирди ва гележекде бу чараны шагьар оьлчевде оьтгермек учун къол ялгъажакъгъа сёз берди.

Янгы Таргъуда ерлешген 57 номерли орта школаны директору Зайнутдин Абдулатипов да ачыкъ дарсны гьазирлегенлеге, мунда ортакъчылыкъ этген охувчу яшлагъа, къонакълагъа баракалла билдирди. Мен буса, гертилей де, Жаминат Керимованы яшав ва яратывчулукъ ёлуну гьакъында оьтгерилген ачыкъ дарсны онгаргъан муаллим Зульфия Хабиловагъа, гьаракатчы кюйде ортакъчылыкъ этген 9-нчу «а» класны охувчулары Жамиля Агьматовагъа, Валикъыз Исрапиловагъа, Мурат Адилгереевге, 7-нчи «б» класны охувчусу Рукъуят Османовагъа, 6-нчы «а» класны охувчусу Къанитат Асадуллаевагъа ва бары да охувчулагъа разилигимни билдирме сюемен.

Суратларда: “ачыкъ дарсдан” гёрюнюшлер.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля