Онунчу керен оьтгерилди


Хасавюрт шагьарда Гьамит Гьамитовну атындагъы спорткъалада XIX-XX асруланы айтылгъан кочапларыны эсделигине багъышлангъан тутушуп ябушувдан Континентара кубокгъа ес болмакъ учун ярышлар оьтгерилди. Турнирде 10 тюрлю авурлукъда тогъатартмакъ учун Россияны регионларындан ва ювукъ арадагъы тыш пачалыкълардан Хасавюртгъа 150 кочап гелген эди.Ярышланы ачылывунда Дагъыстанны Гьукуматыны Председателини заместители Владимир Лемешко, ДР-ни промышленност ва энергетика министри Сайитпаша Умаханов, ДР-ни транспорт ва ёл хозяйство министри Ширухан Гьажимуратов, ДР-ни физкультура ва спорт министрини заместители Зайнал Салавутдинов, тутушуп ябушувдан олимпия чемпионлары Абдулрашит Садулаев, Мурат Умаханов ва Мавлет Батыров, дзюдодан олимпия чемпиону Мансур Исаев, осал эшитегенлени арасында тутушуп ябушувдан Олимпия чемпиону Аскар Аскаров, къошулчан ябушувланы кочабы Забит Магьамматшарипов ва оьзге белгили спортчулар ортакъчылыкъ этдилер.Сонг да тутушуп ябушувдан Будапешт шагьарда оьтгерилген дюньяны чемпионатында уьстюн гелгенлер ва ону призёрлары гьюрметлев грамоталар булан белгилендилер ва баракалла билдирилип иштагьландырылдылар. Хасавюртну башчысы Зай­нудин Окъмазов къонакълагъа хош-беш этип, кочаплагъа ярышларда уьстюнлюклер ёрады.Уьч гюнню узагъында ябушув халчаларда къаравчуланы къурчун къандырагъан ёлугъувлар юрюлдю.Турнирде 97 кило авурлукъда чемпион атны къумукъ улан къоркъмаскъалалы Зайнулла Къурбанов алды. Ол финалда магьачкъалалы Тажудин Мухтаровну утду. Таргъулу Исмайыл Гьажиев 57 килода уьчюнчю савгъатгъа ес болду.Дюнья оьлчевде ябушув федерацияны вакили Златко Очич (Хорватия) ярышлардан сонг булай деди:– Мен Дагъыстангъа биринчилей гелгенмен. Бу уллу турнир уллу спорткъалада бек къурумлу оьтдю. Европаны кёп шагьарларында болгъанман, тек булай арив къурулгъан къаланы гёрмегенмен. Ерли администрация ярышлар арив оьтсюн учун бек къаст этген.–Мен гьар йыл бу турнирге гелемен. Бек къужурлу ва къурумлу оьте мунда ярышлар. Хасавюртлулар спорт байрамланы арив оьтгерип болалар, – деди СССР ва Россияны ат къазангъан тренери Сираждин Элдаров да.Турнирде бары да авурлукъларда биринчи ерни алгъанлагъа 150-шер минг манат, экинчи ерге ес болгъанлагъа 100-ер минг манат, уьчюнчю ерни къазангъанлагъа 50-шер минг манат акъча савгъатлар тапшурулду.