Гиччипавланы шат жыйынындан маълумат


Ноябр айны 20-нда Къарабудагъгент районну Дёргели юртундагъы эки номерли орта школасында «Голос дети» деген конкурс оьтгерилди.Конкурсну аслу мурады яшлар оьзлени пагьмуларын, макъамын ва бажарывлугъун арагъа чыгъармакъ учун эди.Охувчулар бу конкурсгъа бек иштагьы булан гьазирленген эдилер. Демек, гьар йыргъа гёре уьстюне гийимлери, йырына гёре тамда слайдлар гёрсетилип турду.Бу конкурс уьч бёлюкге бёлюнюп, 2-4 клас, 5-7 клас, 8-10 класланы охувчу яшлары ортакъчылыкъ этдилер.Конкурсгъа багьа бермек учун Къарабудагъгент билим берив управлениесини методистлери Магьамматшапи Гьажиев ва Нарият Каппарова гелдилер.Конкурсну гьасиллерине гёре, лап да арив тавушлу 9-нчу «а» класны охувчу къызы Хадижат Алисолтанова алдынлы ерге чыкъды. Ол микрофон кубокгъа да ес болду.Конкурсда жанлы къайдада ортакъчылыкъ этген 2-нчи «б» класны охувчусу Шугьайдат Гьажиеваны, 3-нчю «б» класны охувчусу Гьалимат Избуллаеваны, 7-нчи «а» класны охувчусу Нурият Жанаеваны, 9-нчу «а» класны охувчулары Амалия Даякъае­ваны, Мадина Жанболатованы, Зарият Шагьвалиеваны атларын эсгермеге ярай.Бары да ортакъчылыкъ этген охувчу яшлагъа грамоталар ва эсделик савгъатлар тапшурулду.Конкурсну ахырында школаны директору Алимурат Байсонгуров бу чараны онгаргъан муаллимлер Аминат Жанболатовагъа ва Жавгьарат Хопчаевагъа баракалласын билдирди.Дёргели юртдагъы эки номерли орта школаны прес-къуллугъуну билдиривю.