Бар болугъуз, аналар!


Биз барыбыз да билеген кюйде, ноябр айны ахырында Аналаны бютюндюнья гюню белгилене.Шо байрамгъа Дёргели юртдагъы эки номерли орта школасыны охувчулары алданокъ бек иштагьлы кюйде гьазирленген эдилер.Байрамча тизилип, гюллер булан онгарылгъан залны ичи гелген къонакъланы, аналаны бирден-бир юреклерин ачардай безендирилген эди.Байрам чараны аслу мурады яшлар оьзлени аналагъа бакъгъан сюювюн, анагъа этеген гьюрметин, абурун гёрсетмек эди.Охувчу яшлар йырлар йырлап, шиърулар охуп, бийивлер бийип аналарыны юреклерин ачып шу шат байрам хыйлы замангъа унутулмасдай оьтгерилди.Гертиден де бу байрамда гьар яш оьзюню ойларын, анасыз яшав бала учун инг де къы­йын яшав экенин англайгъанлыгъын, дюньяда ананы сюювюнден ва исивюнден артыкъ бир зат да ёкъ экенин англатмагъа бажарды.Байрамны ахырында аналаны атындан оьзю де беш яшны анасы Зугьра Мамаева бары да муаллимлеге,байрамны гьазирлегенлеге баракалласын билдирди. Бары да аналагъа савгъатлар ва гюл байламлар тапшурулду. 

Магьамматбашир АТАГИШИЕВ,

Дёргели юртдагъы эки номерли орта школаны тарбия ишлеге къарайгъан завучу.