Мы в Instagram:

Instagram

XML имеет неверный формат

Бажарывлу ёлбашчы |

   
Яшав − инсанны сынамакъ учун огъар гьар тюрлю къаршылыкълар къура турагъан авур, тек лезети де бар ёл. Шо къаршылыкъланы ва сынавланы кёп яны инсан оьзю сайлагъан касбу санияты булан байлавлу. Шо бизге Аллагь берген сыйлы ёлну уьс­тюнлю кюйде оьтмек учун инсангъа бажарывлукъ, къаст ва гючлю гё­нгюл де тарыкъ.


Яшавну шолай герти лезетине янгыз оьзюню бажарывлугъу, къасты булан ес болгъан Мычыгъыш Республикада мий аврувланы багъагъан азарханасыны баш врачы Геланий Агьматович Сатаевни гьакъында язмакъны тийишли ва пайдалы гёрдюм. А. Сатаев Гюйдюрмес районну Дарбанхи юртуну 8-йыллыкъ школасын оьр къыйматлагъа битдирген. Грозныйдагъы медучилищени де, сонг Аштархандагъы мединститутну лечебный факультетинде, Грозныйда наркология интернатурасын да уьстюнлю кюйде битдире.

– 1990-нчы йыл мен къабул этгенде, онда 500 аврувгъа ери булангъы савлай республиканы халкъына кёмек этеген азархана эди. Ону оьзюн сакълап бола­гъан кёмекчи хозяйствосу гьисапда юзюм бавлары, теплицалары, къуш ва уллу гьайванлар сакълайгъан фермалары бар эди. «Перестройканы» «яхшылыгъындан» олар бары да тас болду. Ону булан бирге харж булан таъмин этив де токъталды. Биз, республиканы халкъына, идараланы ёлбашчыларына къардашлары булангъы аралыгъын тас этмей, мийи авруйгъанлагъа кёмек тилеп, билдиривлер этдик. Инг башлап биздеги гьалны яхшы билеген, гьакъ юрекден жаны авруйгъан оьзюбюзню ишчилерибиз оьзлени алапаларындан пай чыгъарып башладылар. Ёлбашчылар да хыйлы вакъти кёмек этип турдулар, – дей Г. А. Сатаев.

Оьзлени гючю булан, зараллангъан биналагъа оьзлер ремонт этип, 1801 аврувгъа ер онгарып, оларда 90 тиштайпа, 90 да эренлер ерлешдирелер… Агьмат Гьажи Къадыровну сайлавларындан сонг гьал алышына, йылдан-йылгъа харж булан таъмин этив оьсе…

Бу къыставуллу юрюлген гьаракатлар бир гюнню, бир айны, бир йылны уза­гъында юрюлген ишлер тюгюл. Булай къыс­тавул гьалларда, не ёллар излеп де, гече де, гюн де чабып, гьеч затдан тартынмай, эринмей, азархананы аякъ уьстде сакъламакъ – башында уллу иш бажарывлу ёлбашчысы булангъы оьр даражадагъы намуслу коллектив ишлегенге герти шагьат… 2007-нчи йыл республиканы савлукъ сакълав министерлиги Г. Сатаевге берген къыймат да ону кёп арив исбатлай:

«Геланий Агьматович Сатаев – савлукъ сакълавну сынавлу касбучусу. Ол оьзюн терен билимли касбучу ва намуслу врач гьисапда танытгъан. Ону къурумчу пагьмусу ва ватандаш позициясы Мычыгъыш Республикада 1994-1996-нчы ва 1999-нчу йылларда террорчулукъгъа ва къаршы юрюлген дав гьаракатларда айрокъда ачыкъ гёрюне.

Юртну, районну ва республиканы жамият яшавунда актив кюйде ортакъчылыкъ эте. Бай иш сынаву, оьр даражадагъы касбу бажарывлугъу, ишде янгы, алдынлы диагностика къайдаланы къоллаву аврувлагъа дарманланы таъсирин гётермеге имканлыкъ тувдура. Ол минглер булан сав этген аврувлар, алдында ишлейген къуллукъчуланы ишге къуруп бажара­гъанлыгъы да, тергевлюгю де, рагьмулугъу да ону бай келпетин суратлай».

Г. Сатаев − азархананы къуллукъчуларыны, аврувланы, оланы къардашларыны, юртлуларыны алдында сыйы, абуру уллу ёлбашчы, чомарт, рагьмулу адам, бай сынаву булангъы уллу иш яхшы врач. Ол – «Россияны савлукъ сакълавуну отличниги», Мычыгъыш Республиканы ат къазангъан врачы. Ону загьматына республиканы савлукъ сакълав минис­терлигинде оьр багьа бериле.

Бираз гечигип башлангъан буса да, бугюн азархананы абзарында аврувлар ва медицина къуллукъчулар учун къурулгъан кёп гёзел уьч корпус да юрекни къувандыра. Бирдагъы эки бина да къурулуп бите тура, бирдагъысы да − планда. Бу уллу иш зат, уллу берекет!

Сонг да, Г. Сатаев республиканы савлукъ сакълав министри Шагьит Агьматов булан бирге, ерли исси дарман сувланы имканлыкъларын да ахтарып, проект ва смета документлерин де гьазирлеп, 45 аврувгъа ери булангъы бина да къурдуруп, ону толу кюйде ясандырывлар булан таъмин де этип, санаторий ачып ишлейгенли, 3-нчю йыл бола. Булай актив кюйде ишге берилгенине де къарамайлы, Геланий Агьматович Дарбанхини, Борагъан ва савлай районну жамият яшавунда да уллу активлик гёрсете. Къылыкъны да ондан артыкъ юрютеген адамны тапмагъа къыйын…

Г. Сатаев ана тили йимик, таза орус тилни де, мычыгъыш тилни де биле. Ана тилин ва халкъын кёп сюегенлик уятгъан ондагъы оьр даражадагъы къылыкъны да, терен ойну да, намус-ягьны да, асиллик булан рагьмуну да юрюте. Борагъан бой «Ёлдаш» газетни алып башлагъан 2002-нчи йылдан башлап, Г. Сатаев оьзю чю нечик де ала, коллективи де актив кюйде газетге языла. Газетни охуй, къумукъ халкъны культура ва политика яшаву булан иштагьлана. Ата юрту Борагъанны маданият уьюнде оьтгерилеген маданият ва адабият ахшамларда, «Ёлдаш» газетибизни жыйынларында, Къумукъ театрда бола. Грозныйда оьтгерилген къумукъланы гюнлеринде ортакъчылыкъ этген, олагъа бош къолу булан да бармагъан.

Муна шолай бола оьз халкъын герти кюйде сюеген, терен ойлу ёлбашчы. Биз огъар гьакъ юрекден ишде уллу уьстюнлюклер, агьлюде насип, савлукъ ва узакъ оьмюр ёрайбыз.

Абас Мамаев.

Борагъан, Мычыгъыш Республика.Количество показов: 94

Комментарии (1)

30.05.2017 19:12:36
lacrimal fluid encephalogram defective organism hematophagous Crandall highest nuchal line electrocution delivery alliin Ayerza syndrome  <a href=<a href="http://buypaxilonline.com>;buy" rel="nofollow">http://buypaxilonline.com>;buy</a> generic paxil</a>  frataxin high-fat diet interrenalВозврат к списку

 Важные новости

Актуальные новости

              Дорогие друзья!

Присоединяйтесь к нам в соцсетях


insta.jpg

                
1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

9.jpg

10.jpg


ਠ ­®¢®áâ¨.jpg

ªà « â¢.jpg

ANADOLU AJANSI.jpg

haberturk.jpgAlfaSystems massmedia K3FN2SA