Гьюнерли къыз Камила

Гьюнерли къыз Камила

Оьтген 2018-нчи йылны ахырынчы айларында Буйнакск райондагъы орта школада охувчуланы арасында гьар тюрлю предметлерден олимпиадалар оьтгерилген. Шонда Камила Устарханова биринчи, экинчи ва уьчюнчю ерлеге ес болгъан. Ондан къайры да, гьаракатчы Камила оьзге кружоклар булан да машгъул. Шо гьакъда ол «Яшланы дюньясына» гиччирек баянлыкъ бере.


– Камила, гюн яхшы болсун! Башлап мен сени къутлайман ва гележекде де уллу уьстюнлюклер ёрайман. Сен неченчи класгъа барасан ва къайсы школада охуйсан?


– Гюн яхшы болсун, кёп савболугъуз! Мен Буйнакск шагьарны эки номерли орта школасында охуйман. 5-нчи «г» класны охувчусуман.


– Класыгъызны ёлбашчысы кимдир?


– Бизин класны ёлбашчысы – Мадина Багьавутдиновна. Ол бизин школада тарихден дарс бере.


– Камила, сен олимпиадаларда янгыз орус адабият ва орус тилден ортакъчылыкъ этемисен? Къайсы класдан берли?


– Ёкъ. «Орус тил», «Орус адабият», «Общест­вознание», «География», «Математика» ва тарих предметлерден оьтгерилеген олимпиадаларда да ортакъчылыкъ этгенмен. Мисал учун, «Орус тил» ва «Орус адабият» предметлерден биринчи ерлени алдым. «Математикадан» уьчюнчю ва оьзгелеринден экинчи ерлени. Сонг да, уьчюнчю класдан берли олимпиадаларда ортакъчылыкъ этемен.


– Ана тилингни яхшы билемисен, кимдир муаллиминг? Къумукъ адабият ва тилден болмаймы булай олимпиадалар?


– Билемен. Бизге экинчи класдан берли ана тиллерден дарслар бола. Биринчи муаллимим Хадижат Абдулгьажиевна эди. Гьалигиси – Маржанат Абдулкъадыровна. Эсгерген муаллимлеримни магъа кёп кёмеги тие. Тек бизге эсгерилген предметлерден олимпиадалар болмай. Болса, шонда да ортакъчылыкъ этежек эдим.


– Камила, сени бош заманынг бармы? Нечик оьтгересен?


– Тюзюн айтсам, мен гьар тюрлю кружоклагъа юрюймен. Мисал учун, гьалиги замангъы «балет», «лезгинка» бийивлеге де бараман ва бийип де билемен.


– Сен гьакъыллы ва пагьмулу къызсан. Мен сагъа насип ва яхшы оьсюв ёлланы ёрамагъа сюемен. Школа яшавунгдан башлап, яшавунг чечеклене гетсин. Сен де муаллимлеринге, гиччипавлагъа ва охувчу яшлагъа не ёрамагъа сюесен?


– Биринчи мен муаллимлериме ва бары да яшлагъа савлукъ ёрамагъа сюемен. Сонг да, гиччи класлардан тутуп яхшы охуса, билимли бола. Муаллимлеринг де сюе ва гьюрмет де эте. «Яшланы дюньясына» язагъан яшлагъа, мени ёлдашларыма да, яхшы къыйматлагъа охуп, уллу уьстюнлюклеге етмекни ёрайман.Разият. «Ватсапдан» таба лакъырлашыв.

СУРАТДА: Камила муаллими булан.