Тизив билимлерин малим этген

Тизив билимлерин малим этген     Бугюнлерде Малайзияда гьисапдан яшланы билимин ва пагьмусун артдырывгъа байлавлу «UCMAS» деген бютюндюнья ярышлар оьтгерилген. Шо ярышларда Магьачкъала шагьарда яшайгъан 12 йыллыкъ чагъындагъы къумукъ улан Магьаммат Къагьиров биринчи ерге лайыкълы болуп къайтгъан. Дюнья оьлчевюнде юрюлеген эсгерилген шо ярышларда алтынчы класгъа юрюйген къатарбаш биринчилей ортакъчылыкъ этген.


Тюзю, шондан алда да ол Москва шагьарда юрюлген Бютюнроссия оьлчевюнде, сонг да Грозныйда Темиркъазыкъ Кавказны даражасында гьисапдан юрюлген ярышларда алдынлыкъ алмагъа бажаргъан. Малайзияда юрюлген ярышларда да ол дюньяны 80 пачалыгъындан гелген 12 мингге ювукъ яшны арасында лап да тизив билимлерин аян этмеге бажаргъан. Ачыкълашдырып айтгъанда, ярышланы ортакъчыларына берилеген сынав тапшурувланы кютмек учун белгиленген замандан кёп алда, демек, 8 минутну ичинде 200 мисалны чечмеге болгъан.


Яшланы якълавуну халкъара гюнюню алдында биз де Магьамматны шо уьстюнлюгю булан къутлай туруп, огъар гележекде де билим алывда дагъы да оьрлюклер ёрайбыз. Бизин газетни мухбири ону булан ёлугъуп, бютюндюнья оьлчевде юрюлген ярышларда, олай да билим алывда етишген натижалары гьакъда генг кюйде язып, охувчуланы тергевюне бермеге гёз алгъа тута.


 

Бизин маълумат.