Яшлыгъыны сокъмакъларын унутмай

Белгили къумукъ шаир ва журналист, Россияны  язывчуларыны ва журналистлерини союзуну члени, Дагъыс­тан Республиканы маданиятыны ат къазангъан къуллукъчусу Жават Закавов 1952-нчи йылда Буйнакск районну Тёбен Къазаныш юртунда тувгъан. Ата юртну айланасындагъы авлакъларында болажакъ шаирни аягъы тиймеген бир абат ер де къалмагъандыр. Шаир яшдагъы сокъмакъларын, Инчени исси сувларында, бабиш балалардай сувдан чыкъмай сав язны оьтгереген яшлыгъын унутуп болмай. Шону булан бирге шаир  шо яшдагъы гюнлер къайтажагъына, торунлары шо исси сувларда киринежегине байлавлу инамлыкъны тас этмей.
Ол кёп яшлайын къумукъ адабиятгъа герти кюйде гьашыкъ бола. Школаны, юртну китапханаларында ол охумагъан къумукъ тилде чыкъгъан китап къалмай. Айрокъда шиъру китапланы бирин де къоймай охуй. Бешинчи класда охуйгъанда ол яшлар учун язагъан белгили къумукъ шаир Абдулмежит Межитов ёлбашчылыкъ этеген «Чечеклер» деген адабият кружокгъа юрюмеге башлай. Жаватны биринчи шиърулары оьзюне 12 йыл болагъанда «Коммунизм шавласы» деген район газетде чыгъа. Ол о йылларда шиърулар булан бирге школаны, юртну яшавундан гиччи макъалалар язып, район газетге йибере тура. Шоллукъда, ол шиъру язмагъа гьасирет йимик,  мухбирни касбусуна да гьашыкъ бола.
Ол юрт школаны битдиргенде Дагъыстан пачалыкъ университетни филология факультетини орус-дагъыс­тан бёлюгюне охумагъа тюше. Оьр охув ожакъда охуйгъан йылларында факультетде чыгъагъан «Чечеклер» деген там газетге редакторлукъ этип тура.
Ж. Закавовну яшлар учун къумукъ тилде «Къаракъуш» ва орус тилге гёчюрюлюп «Речка детства моего» деген айры китаплары чыкъгъан. Уллулар учун да ол – алты шиъру китапны автору.
Газетибизни яш охувчуларыны атындан Жават Закавовну 70 йыллыкъ юбилейи булан гьакъ юрекден къутлай туруп бу гезик «Энемжаяда» шаирни «Инче» деген яшлар учун язылгъан шиърусун оланы тергевюне беребиз.


Инче

Бетавулну белине
Белбав болуп байланып,
Ватарака йыландай
Инчем агъа айланып.

Инче – инче, тар, сюзюк
Булакъ сувлар ер тешип
Агъалар болуп оьзек,
Гиччи Инчем генглешип.

Агъа оьрден энишге
Бетавулумну бойлап.
Леззет ол къаз-бабишге,
Яшлар да къана ойнап.
Гиччи, гиччи Инчемде
Юзе гиччи чабакълар.
Кирине сув ичинде
Чалдан чыкъгъан къабакълар.

Чабакълардай яшлар да
Исси сувунда чаба.
Тизип-тизип ташлардан
Инчени сувун яба.
Инчени гиччи суву
Тола-тола кёл бола.
Яшлар чабакъны къувуп,
Майка чабакъдан тола.

Шо яшланы бириси,
Мен де барман тириси.
Чабакъ чагъымдан тутуп,
Инче булан ирисим.

Инчени сувун ичип,
Сугъарып уллу бавун,
Уллу аталарым да
Къургъанлар оьз яшавун.

Инчени исси сувун
Тёгюп болдургъан терек.
Кёл этип, къыркъып, бувуп,
Пайдасын гёрген герек.

Мени яшлыгъым оьтген,
Аталар сувун ичген.
Кёпню насипли этген
Инчем чёп-насгъа гёчген.

Къалмагъан онда чабакъ
Тутагъан майкалагъа.
Машинлени жувагъан
Айлангъан мойкалагъа.

Турнаны гёзю йимик
Суву гьали булгъангъан.
Яшлар онда киринмей,
Инчем тезден тул къалгъан.

Къарап Инче сувума
Гетемен мен зарланып,
Табаман сувларында
Яшлыгъымны урланып.

Яшларымны яшлары
Гёз тиримде, савумда
Болармукен киринме
Сени йылы кавунгда?!