Яшавлукъ талаплагъа тергев берилди

Арбагюн, январ айны 25-нде, Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов алдагъы йылланы мердешин узатып, тувра эфирде оьзюне берилген соравлагъа жаваплар къайтарды.

Ачыкълашдырып айтгъанда, бизин республикада иш гёреген телерадиокомпанияланы имканлыкълары булан пайдаланып, уьч сагьатны уза­гъында ватандашлар булан къатнап турду. Шо гьакъда айта туруп,  Интернетден таба берилишге бир вакътини ичинде гьар тюрлю жамият торлагъа къуршалгъанлар да къарамагъа болгъанын айрыча эсгермеге тюше.  Демек, маълумат къуралларда эки жума алда шо берилиш болажагъы гьакъда билдирилген сонг, ватандашлар йиберген 4,5 минг соравдан 35-сине толу ва тындырыкълы жаваплар берилди.  

Оьтгерилген шо берилишни барышында ол алгъасавлу гьалда яшавгъа чыгъармагъа тюшеген политика агьамияты булангъы, олай да оьр гьакимлик къуллукъларда гёз алгъа тутулгъан алмашынывланы гьакъында маълумат берди. Бизин республиканы экономикасыны, яшавлукъ-коммунал хозяйствосуну, янгыз шагьарларда тюгюл, юртларда да адамлагъа артыкъ онгайлыкълар болдурувгъа байлавлу не къадар гьаракат юрюлмеге тюшегенине оьзюню янашывун малим этди.

Дагъыстанны Башчысы  юрт хозяйство тармакъда яшавгъа чыгъарылагъан милли проектлени  ва программаланы гьакъында айтды.  Инг алда ол бугюндерде бизин ­республиканы авлакъларында оьсдюрюлген тюшюмню, олай да гьайванчылыкъ тармакъда болдурулагъан сурсат ва ашамлыкъ малланы  ишлетивге  тергев берилегенин ташдырды. Ону сёзлерине гёре, гьар тюрлю емишлени  ишлетив булан машгъул болагъан предприятиелени къурулушу ва  шоланы ишге салыв бугюнлерде уьстюнлю кюйде юрюлегенин айтмагъа бажарыла. Шолай, Кукини юртдагъы емишлени ишлетеген заводну ярашдырып, янгыртывгъа байлавлу масъала ювукъ вакътини ичинде мекенли кюйде чечилежек. Къызлар районда этни ишлетеген предприятиени къурулушу башланажакъ.  Шондан къайры да, Дагъыстанны къыбла районларында  инвестиция проектни яшавгъа чыгъарыв гьаракатны оьлчевюнде  ашамлыкъ ва сурсат малланы ишлетивге ва оланы сакълав булан машгъул болажакъ айры уллу комплекс къурулажакъ.  

Юрюлген берилишни вакътисинде  Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов Украинада бугюнлерде юрюлеген  хас асгер гьаракатда оьлгенлени  агьлюлерине гьакимлик къурумларыны янындан этилеген кёмекни ва бир-бир йиберилеген кемчиликлени гьакъында да билдирди. Оланы эсделигин даимлешдирмек учун  Каспий флотилия, олай да Буйнакскиде 136-нчы асгер бригада токътагъан ерлени ювугъунда  бизин уьлкени ва республиканы гележеги учун олар гёрсетген къоччакълыкъны эсге салагъан эсделиклер къурулажакъ.

Бу йылны ичинде  Буйнакск шагьарны ичеген сув булан  толу кюйде таъмин этмек учун быргъылар тартылып битежек. Дербент шагьарны халкъын  ичеген сув булан таъмин этивню яхшылашдырмакъ муратда  сув йиберилеген быргъыланы къурашдырыв да юрюле. Сув  йиберилеген быргъыланы къурашдырывгъа байлавлу «Чиркей – Махачкала – Каспийск» деген проект де яшавгъа чыгъарыла.  Шо проект  толу кюйде кютюлген сонг Октябр инкъылапны атындагъы каналдан  уллу шагьарларда яшайгъанлагъа ичмек учун сув йиберилмежек.

Шондан къайры да, 2023-нчю йылда Магьачкъала шагьарда жамият агьамияты булангъы 142 ерни ва кёп къабатлы уьйлени абзарларында  бир тюрлю  онгайлыкълар болдурулажакъ, ял алывгъа  шартлар яратылажакъ. Ватандашланы газ, электрик гюч булан таъмин этив, билим берив ва савлукъ сакълав идараланы, ёлланы къурув, ЖКХ масъалалагъа да къаралды. Шолай ишлени бизин республиканы оьзге шагьарларында ва юртларында да кютмеге гёз алгъа тутула. Шону булан бирге, гьар юртда физкультура ва спортну гьар тюрлю журалары булан машгъул болмакъ учун шартлар яратылмагъа гёз алгъа тутулгъанын да эсгерди.

Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов айтгъан кюйде, тувра эфирни имканлыкълары булан пайдаланыв ватандашлар булан къатнавну, оланы къыйынын-тынчын билмек учун асувлу ёл болуп токътай.