Ватанны якълавчусуну гюню

Ватанны якълавчусуну гюню –айрыча агьамиятлы байрам. Яш наслуну патриот ругьда тарбиялама кёмек этегенден къайры, Уллу Ватан давда биз етишген Уллу Уьстюнлюкню бирдагъы керен де генг кюйде эсге сала, Ватангъа бакъгъан сюювню артдыра. Ону якълавчуларыны абурун гётере.

Бугюн бу байрам – янгыз асгер къуллукъчулагъа тюгюл, уьлкени бары да ватандашлары учун да сююмлю байрамланы бириси. Ондан къайры да, 23-нчю февраль – Россияны асгер макътав гюню деп де белгиленген. Ишлемейген гюн деп гьисап этиле.

Гьалиги байрамны бирдагъы янгылыгъы, алда огъар эргишилени гюню деп айтыла эди буса, энни эргишилени де, къатынгишилени де гюню деп айтыла. Неге тюгюл, бизин армияны сыдраларына гьали къатынгишилер де къошулгъан.

Гертиден де, 23-нчю февраль, бир янындан – Уллу Ватан давда бизин армия гёрсетген игитликни, къоччакълыкъны да эсге гелтире. Жанларын къурбан этгенлеге гьар даим де абур, сый тарыкъ экенни гьакъында айта. Байрам гюн оьр пачалыкъ гьакимлер Кремль тамны къырыйындагъы Белгисиз солдатны къабуруна чечеклер салынагъаныны да уллу маънасы бар. Шо гюн Россияны бары да игит шагьарларында «салют» атышыв къайдада белгилене. Оьзге шагьарларда да байрамны гьюрметине багъышланып концерт программалар, патриот чаралар оьтгериле.

Бугюнлерде, Украинада хас асгер операция юрюлюп турагъан вакъти, бу байрам – Ватанны якълавчусуну гюню – оьзтёрече ренк булан накъышлана деп айтма да ярай. Уллу уьлкени армиясы, халкъы да Украинадан таба фашизм баш гётерип гелегенни эслемей, къапул болуп турма болмай. Шо намарт наслу Уллу Ватан давну йылларында бизин уьлкеге гелтирген къыйыны биринчилей бизге белгили. Шолай гюнлени алданокъ алдын алма тарыкъ экенин инг башлап биз билебиз. Шону учун да халкъ армияны гьаракатын англай, огъар гёре тюз янашывун гёрсете.