Тёбенкъазанышлы муаллимлер алдынлы ерлеге ес болгъанлар

5 февраля 2021 в 22:16 86
Буйнакск районну Тёбенкъазаныш юртуну школаларыны муаллимлери, «Орус тилден лап да яхшы видео дарс» деген республика оьлчевдеги конкурсда ортакъчылыкъ этип, 1-нчи ва 2-нчи ерлеге ес болгъанлар.

Бизге билдиреген кюйде, алдынлы ерлени Тёбенкъазанышдагъы кёп тармакълы лицейни муаллими Паху Акъаева ва шо юртдагъы 5 номерли орта школаны муаллими Айида Шугьайыбова алгъанлар. Оланы ишлерине конкурсну жюриси оьр багьа берген.

Алдынлы ерден бир абат артда Тёбенкъазанышдагъы 3 номерли орта школаны муаллими Нурият Акъаева да токътагъан. Ону ишине конкурсну экинчи даражалы диплому берилген.

Билдирилеген кюйде, конкурс Дагъыстанны билим беривге ва илмугъа къарайгъан министрлигини ва Дагъыстанны билим беривню оьсдюрюв  институтуну сиптечилиги булан оьтгерилген ва онда умуми кюйде республиканы 38 районундан 89 муаллим ортакъчылыкъ этген.