Тезде яшлар баву ачылажакъ

Айланадагъы гьаракат оьз гезигинде яшавну барышына яхшы таъсир этмей де тюгюл. Муна булай шартларда яхшылыкъны гьар-бир уллусу булан гиччиси гёнгюнгню ача.

Харжлар къыт деген хабарлагъа да къарамай, Дагъыстанны гьар тюрлю бойларында арив ёллар, гьар тюрлю биналар, шоланы ичинде яшлар бавлары, аз-кёп буса да школалар къурулгъанын гёрюп турабыз. Шолай «сююнчюлерден» Буйнакск районну ва шагьарны ватандашлары да магьрюм тюгюл.
Муна Эрпелини халкъы тезден берлиги умутуна етишме аз къалып тура. Демек, 120 яшгъа ерлери булангъы гьар-бир ягъындан бек мукъаятлы этилип онгарылгъан яшлар бавуну бинасы, абзар, ичи битген деп айтса да ярай.

Тюзюн айтсам, бу иш – янгыз юртну тюгюл, районну оьлчевюнде де къуванар чакъы агьвалат.  Шону учун буса ярай дагъы, Буйнакск районну башчысыны борчларын кютеген Уллубий Ханмурзаев, оьзге жаваплы къуллукъчулар да булан бирче битме ювукъ болгъан шо бинагъа оьзю къарап чыкъгъан. Эки къабат бинаны ичи-тышы адам къарап турардай исбар-лангъан. Не гьажатлар учун да кёп онгайлыкълары бар. Ясандырылгъан кюю де рази къалар йимик. Яшланы гьар-бир якъдан балкъытып оьсдюрмеге имканлыкъ береген, гьалиги замангъа гёре онгарылгъан мугькам центр деп айтса да ярар чакъы гьал бар. Абзарда десенг, яшлагъа гененип ойнамагъа арив ерлер этилген. Мунда таза гьаваны шартларында оюнлар оьтгермеге не де бар.

Жыйылгъанлар булан сёйлей туруп, У. Ханмурзаев бу ер яшлар учун бек багъыйлы отав, дюнья экенни айрыча разилик булан эсгере туруп, уллуланы хыйлыларына иш болажагъын да айтды. Аривлюкге сёз ёкъну, тек тюзлеп ерине гелтирмесе болмайгъан увакъ-тюек «тетиклер» де барны малим этди. Шо ишлени де тийишли ёлдашлагъа тапшурду. Бинаны къурувну авараларын оьз бойнуна алып чалышгъанлагъа да, тарыкъ харжлар гёрсетген идараланы ёлбашчыларына да разилик билдирди.