Террорчулукъгъа къаршы семинар оьтгерилди

Арбагюн, март айны 22-синде , Магьачкъаладагъы МФЦ-ДЕ Дагъыстан Республиканы маълумат ва печат агентлигини сиптечилиги булан  журналистлер учун террорчулукъгъа къаршы семинар оьтгерди. Эсгерилген шо гьаракатда Дагъыстан Республиканы маълумат къуралларыны вакиллери, районланы, шагьарланы террорчулукъгъа къаршы иш гёреген комиссияларыны къуллукъчулары ортакъчылыкъ этди.

Семинарны ДР-ни маълумат ва печат агентлигини ёлбашчысыны биринчи заместители Найида Магьамматова ва маълумат-маданият центрыны ёлбашчысы Мухтар Амиров юрютдюлер.

Найида Магьамматова инг алда террорчулукъгъа къаршы иш юрютювде маълумат къуралларында топлангъан сынавну гьакъында айта туруп, булай деди:

–Маълумат къуралланы вакиллери террорчулукъгъа къаршы масъаланы айланасында пикру алышдырмакъ учун ёлугъагъаны биринчи гезик тюгюл. Бу айрокъда гьалиги вакътиде биз этеген ишни агьамиятлыгъын исбатлай. Биз барыбыз да нечик четим вакътиде яшайгъаныбызны ва бизин регионну геополитика агьамиятлыгъан яхшы англайбыз. Шогъар гёре гьар йыл янгы гьакълашыв генгешлер оьтгеребиз, террорчулукъгъа къаршы маълумат къуралларыбызда янгы къайдалар ахтарабыз ва сынав топлайбыз. Бу ишде бизге шоланы юрютегенлер шайлы къошум эте.

Муниципал къурулувланы маълумат къураллары буса террорчулукъгъа къаршы масъалаланы чечивде агьамиятлы, бек тарыкълы ишин юрюте. Биз буса эсгерилген масъалаларда не якъдан да кёмек этмеге гьазирбиз.

 Н. Магьамматова олай да бу тармакъда ДР-ни маълумат ва печат агентлиги этеген ишлени де эсгерди.

 Семинарда Мухтар Амиров да ерли маълумат къуралланы террорчулукъгъа къаршы масъалаларыны ролюна байлавлу сёйледи.

Полицияны капитаны, МВД-ни экстремизмге къаршы маълумат бёлюгюню прес-къуллукъчусу Сабина Сункулиева оьзюню сёйлевюнде бугюнлерде Интернет торунда ялгъан маълуматлар ва Россия Федерацияны территориясында гери урулагъан маълуматланы яягъанлар жаваплыкъгъа тартылагъанны гьакъында мисаллар гелтирди.

Семинарда ДР-ни Башчысыны янында иш гёреген террорчулукъгъа къаршы комиссияны эксперт советини членлери Вефадер Меликов, Магьаммат Магьамматов, хас компанияны ахтарывчусу Юрий Лобунов, ДР-ни МВД-сини жамият советини члени Рагьимат Адамова ва кёп оьзгелер ортакъчылыкъ этди.