Шатлы гёзьяшлар булан…

Оьтген гюнлерде адилянгыюртлу Исакъовланы агьлюсюнде, дос-къардашны арасында тюгюл, савлай юрт учун да уллу сююнч агьвалат болду. Давну отундан чыгъып, оьлген деп турагъан ананы биргине-бир авлети Шарабдин Исакъов, енгил яра алгъан буса да, сав кюйде ата ожагъына къайтды. Ону дос-къардашы, ювукъ адамлары ва савлай юрт сююнч булан  къаршыладылар.

Бу йылны февраль ­айындан берли Донбасны халкъын якълавдагъы хас дав чараны барышында ортакъчылыкъ этген  Шарабдин Исакъов, аягъына яра тийип, ­госпитальда ятып, бу йылны май айында уьюне къайтгъан эди. Асгерге ча­къырыв башлангъанда, дав гьюнери баргъа гёре, биринчилерден болуп огъар повестка тапшурулгъан.  Шо гюн ол бирдокъда ойлашмай, район военкоматгъа етип гелген.

Дав сынав топлагъан офицер Шарабдин Исакъов гьазирлик гёрген сонг, хас дав чара оьтгерилеген ерге алда турагъан асгер бёлюкге тюше ва украинли миллетчилерден ва илбисчилерден  Ватанын якълай. Шарабдин чакъ-чакъда уьйдегилерине телефондан таба сёйлеп, гьалын-гюнюн билдире тура.  Арадан заман гетип, ондан дагъы гьеч хабар ёкъ.  Анасы, дос-къардашы талчыкъда.

Бир гюн ону телефонундан батальонну командири Дворников болуп бирев сёйлеп, ол оьлген деп билдирген. Агьлюге, дос-къардашгъа, юртгъа авур хабар яйылып, уьйде яс тутулуп, абзарда тазият бола. Къара къайгъы къуршагъан ананы юреги ярылмаймы?.. Амма экинчи гюн ят гишини телефонундан Шарабдин анасына сёйлеп, оьзю госпитальда яра тийип ятагъаны гьакъда айта.

Белгили болгъаны йимик, оьзлени алдына салынгъан Ватан борчун кютеген бёлюкню асгерчилери гючлю миномёт ва тюбек атышывгъа тарый. Къуршавгъа тюшмес учун, атыша туруп, оьзлер токъта­гъан ерден бираз къоркъунчсуз ерге гетме токъташалар. Атышывну вакътисинде мал-матагьын алма да чола болмай. Шо имканлыкълардан пайдалангъан душманлар, солдатланы телефонларын табалар ва уьюндегилеге олар оьлген деп билдиргенлер. Шондан гелген къувунгъа бары да халкъгъа гьалеклик тюшдю.

Гьали Шарабдин Исакъов уьйде, ону яшавуна бир къоркъунчлукъ да ёкъ. Буса да, Шарабдин Исакъов, яралары яхшы къолай болгъан сонг, янгыдан асгерлени бёлюклерини сыдраларын толумлашдырма умутлу…  
  
СУРАТДА: Шарабдин ИСАКЪОВ къардаш-досуну арасында.