Республиканы тарихинде эсделик китап

Июль айны 27-синде Дагъыстан Республиканы Башчысы Сергей Меликов оьзге пачалыкъ, жамият чалышывчулар ва республиканы оьсювюне аслам къошум этген ёлдашлар булан бирче «Дагъыстан Республиканы Пачалыкъ Совети – 1994-2006-нчы йыллар. Къыймат ва пикрулар» деген китапны презентациясында ортакъчылыкъ этген.

Китапны язгъан Дагъыстан Рес­публиканы Пачалыкъ Советини Гьюрметли председатели Магьамматали Магьамматов жыйылгъанлагъа эсгерген кюйде, Россияны Президенти Владимир Путин китапгъа баш сёз язып этген къошуму учун огъар баракалласын билдирген. Магьамматали Магьамматов ­китапгъа ­макъала язгъаны учун Сергей Меликовну атына да баракалла сёз айтгъан. Ол билдирген кюйде, Дагъыстанны тарихинде республиканы Пачалыкъ Совети бек агьамиятлы роль ойнагъан.

Дагъыстан Республиканы Башчысы Сергей Меликов оьзюню сёйлевюнде Дагъыстангъа кёп йыллар ёлбашчылыкъ этген ва Пачалыкъ Советни Председатели болуп гьаракат юрютген Магьамматали Ма­гьамматов республика учун четимликлер тувулунгъан йылларда герти пачалыкъ ёл тутуп ишлеп бажаргъанын эсгерген. Шо йылларда оьтген девюрню суратлай туруп, Сергей Меликов:

– Эгер де шо девюр болмагъан эди буса, гьалиги девюрде де тюз ёл табып, «Дагъыстан Республиканы Пачалыкъ Совети» деген гьакимият къурумну токъташдырма да бажарылмас эди. Шогъар гёре шу гьалиги гьалыбыз да, гележекге инамлы къарама болагъан гюнюбюз де болмас эди, – деп билдирген.

Пачалыкъ Советни аслу ролюну гьакъында айта туруп, регионну ёлбашчысы 1999-нчу йылда тышдан гелип Дагъыстанны Россия булангъы бирлигин де, дослугъун да бузма, тозма къаст этип жинаятчылыкъ юрютген савутлангъан гюплени ёкъ этме бажарылгъанны гьакъында да эсгерген.

«1994-2006-нчы йылларда этилген бары да ишлер ва уьстюнлюклени ёлларында амалгъа гелген гьаракат бу китапгъа язылгъан. Дагъыстан гележекде де оьсежек, алгъа юрюжек. Пачалыкъ Советни о замангъы гьаракатында гьалиги девюрге де пайда береген ерлери бар. Тек бугюн заманлар башгъа, яшав алда йимик тюгюл. Политика, экономика ёллар алышынгъан. Шону учун да биз китапны бир-бир ерлериндеги таклифлени туврадан къоллап болмасакъ да, ону агьамиятлыгъы бек уллу. Сынавгъа таянып язылгъан иш юрютювчю къайда, методика ёллар гьалиги гьакимият къуллукъчулар учун, гележекде гьаким болма сюегенлер учун да бек пайдалы болажакъ», – деген С.Меликов.

«Дагъыстан Республиканы Пачалыкъ Совети – 1994-2006-нчы йыллар. Къыймат ва пикрулар» деген Магьамматали Магьамматов язгъан бу уллу китапны гьакъында айта туруп, ону чыгъармакъ учун республиканы Башчысы Сергей Меликовну къошуму болгъанны гьакъында да эсгерме тюше.

Китапда Дагъыстанны 12 йыллыкъ тарихи суратланып къалмайлы, республика о йылларда уллу четимликлерден оьтюп, Россияны бир мекенли региону болуп токъташма болгъаныны гьакъында да айтыла. Гёрмекли ва гележек наслулар учун да тарыкълы китап.

Набиюлла МАГЬАММАТОВ.