Регионну ёлбашчысы семинар оьтгерген

Дагъыстан Республиканы Башчысы Сергей Меликов  Владивостокда юрюлген экономика форумну оьлчевюнде Россияны Президенти Владимир Путинни ёлбашчылыгъы булан юрюлген РФ-ни Пачалыкъ Советини президиумуну генгешине гьазирленив гьаракатны гьакъында семинар оьтгерген. Онда Дагъыстандагъы турист территорияланы инфраструктура оьсювюн болдурмакъ учун гёз алгъа тутулгъан ишлени гьакъында айтылгъан.

Сергей Меликов англатгъан кюйде, туризм тармакъны оьсдюрмек ва янгы турист маршрутланы ачмакъ учун, буссагьатгъы вакъти Дагъыстанда тийишли онгайлыкълар ёкълугъу четимликлер тувдура. Ондан къайры да, бу ерде топуракъ масъала да арагъа чыгъа. Шону учун да «Туризм.РФ» корпорациягъа пачалыкъ мюлклюкдеги топуракъ ерлеге толу ихтиярлар бермек учун бугюн бар законлагъа алышынывлар этме тарыкъ. Шо буса комплекс программаланы яшавгъа чыгъарылывуна онгайлыкълар тувдуражакъ.

Гертиден де, буссагьатгъы вакъти бар законлагъа гёре туврадан топуракъ гесеклени инвесторлагъа берме бажарылмай. Хыйлы кагъыз аваралардан оьтме тюше.

Ондан къайры да, регионну Башчысы англатгъан кюйде, ишчи группа янгы денгиз курортлар къурма тарыкъ деген сиптечиликни якълагъан. Тек бу ерде булай бир масъала арагъа чыгъа. О да денгиз ягъаланы беклешдирмек учун этилеген ва оьзге ишлени де ёрукълашдырмакъ учун пачалыкъ къурумланы ихтиярлары ёкълугъу четимликлер тувдура. Шо саялы да ихтиярлы федерал къурум тарыкъ. Шо болмаса, республиканы денгиз бою булан этилме герекли курортланы къурулуш масъалалары да заманында яшавгъа чыгъарылмай созулуп туражакъ.