Оьсювню ёлларын беклешдирмек – аслу мурат

20 мая 2022 в 16:11 17

Дагъыстан Республиканы Башчысы Сергей Меликовну ёлбашчылыгъы булан регионну экономика оьсювюн болдурувну штабыны генгеши оьтгерилген. Генгешни барышында шо ёрукъда этилинген ишлени ахтара туруп, гёз алгъа тутулгъанларыны ёллары белгиленген.

 

Дагъыстан Республиканы биринчи вице-премьери Руслан Алиев билдирген кюйде, республиканы яшавлукъ-экономика политикасыны тюз къурулгъанын эс этмек учун, ватандашланы къазанч харжлары артагъа­нына агьамият берип къараса да гёрюнюп тура. Сакъатланы савлукъларын беклешдирмек яда оьзге къуллукълар мекенли кютюлсюн учун, Дагъыстангъа 340 миллион манат акъча гёрсетилген. Огъар медицина идараларда къартлагъа ва яшлагъа этилеген къуллукълар яхшылашсын учун медицина къураллар ва оьзге тюрлю тарыкълы болагъан­ ясандырывлар алынажакъ. Милли проектлени 2022-нчи йылда яшавгъа чыгъар­макъ учун да 29,9 миллиард манат харжланажакъ.


Халкъны яшавлукъ шартларын яхшылашдырмакъ учун экономиканы оьсювю аслу роль ойнай деп айтса да ярай. Ону болдурмакъ учун да налог жыйыв ишни тындырыкълы къуруп юрютме тарыкълы бола. О гьакъда айта туруп, Россияны Федерал налог къуллугъуну Дагъыстан Республикадагъы управлениесини ёлбашчысыны биринчи заместители Тажутдин Алиев англатыв этген кюйде, 2022-нчи йылны 4 айында жыйылгъан чакъы налог акъчаны къадары 14,8 миллиард манатгъа етишген. Алдагъы йылны 4 айы булан тенглешдиргенде, 9 процентге артыкъ.


Хайыр акъчасындан налоглар тёлеме сюймейгенлер де кёп ёлугъа. Тергевлер этилген сонг, олай пышдырыкълар аян этилип, бюджетге дагъы да 40 миллион манат къошулгъан. Дагъыстанны баш прокурору Алексей Ежовну баянлыкъларына гёре, Къарабудагъгент районда 2 жуманы ичинде тергевлерден сонг «яшынма сюйгенлерден» республиканы пайдасы учун 16 миллион манатны чыгъарып алма тюшген.


Генгешни барышында Дагъыстан Республиканы транспорт министри Жамболат Салавов айтгъан кюйде, тыш санкцияланы заралы тиймесин деп айрокъда «авиа ёлларда», оьзге транспорт къуллукъларда да тийишли чаралар гёрюлюп иш юрюле. Аэропорт алдагъы кюйде ишлей.


«Беларусь республика булан Россияны сатыв-алыв аралыкълары яхшылаша туруп, Дагъыстандан таба Минск автомобиль, Минск трактор, Беларусь автомобиль заводланы малларын Азия-Тихий океан регион­гъа етишдирмек учун, Магьачкъала порт булан бирче республиканы транспорт инфраструктурасыны им­­канлыкълары да къоллана. Бизге че­тимликлер тувулунмайгъан кюйде шо меселли ишлер де кютюле», – деп билдирген Жамболат Салавов.


Арагъа салынгъан масъалаланы жамын чыгъара туруп, регионну Башчысы Сергей Меликов Дагъыстанны экономика оьсювюн артдырмакъ учун темиркъазыкъ – къыбла бой уллу роль ойнайгъанны ва шондан таба Россия оьзге пачалыкълар булан сатыв-алыв аралыкъланы беклешдирме болагъан­ны эсгерген. Шо буса Дагъыстанны оьсювюне де хайыр гелтирежек.

 

Набиюлла МАГЬАММАТОВ.