Муаллимлени мердешли генгеши

Оьтген талатгюн, август айны 23-нде, Магьачкъалада Дослукъну Уьюнде билим берив тармакъны къуллукъчуларыны республика оьлчевде мердешли август генгеши болду.

Оьтгерилген генгешни ишинде ДР-ни Гьукуматыны Председатели Абдулмуслим Абдулмуслимов, ­билим беривге ва илмугъа къарайгъан министри Ягьия Бучаев, Халкъ Жыйыныны вакиллери, районланы, шагьарланы башчылары, билим берив тармакъны къуллукъчулары ортакъчылыгъын болдурду. Гьакимлик къурумларыны ёлбашчылары булан бирче  артгъа салмай чечмеге тюшеген масъаланы арагъа салып ойлашылагъан шо генгешде ортакъчылыкъ этмек учун бизин республикагъа Россияны билим берив министерлигини жаваплы къуллукъчулары да гелген эди.          

Инг алда ДР-ни Гьукуматыны Председатели Абдулмуслим Абдулмуслимов чыгъып сёйледи. ­Дагъыстанны  Башчысы Сергей Меликовну сиптечилиги булан бу йыл Билим беривню йылы гьисапда билдирилгени гьакъда айта туруп, шо да  тармакъны оьсювюн болдурмакъ учун къошум имканлыкълар яратагъанын эсгерди. Алдын йимик, гележекде де билим беривню сан янын камилллешдиривге, айрыча пагьмулу яшланы арагъа чыгъарывгъа аслу тергев берилежегин ташдырды. Торайып гелеген яш наслуну вакилерин патриот ругьда тарбиялавгъа, юртдагъы охув ожакъланы таман чакъы муаллимлер булан таъмин этивню масъаласына, демек, «Земский учитель» деген программаны яшавгъа чыгъарывгъа айрыча тергев берилежегин гертиледи. Ачыкълашдырып айтгъанда, янгыз «Земский учитель» деген программаны 2022-нчи йылда яшавгъа чыгъармакъ учун 93 милллион манат гёрсетилген.  

Ол оьзюню сёйлевюнде эсгергени йимик, янгы охув йылда билим берив тармакъда кёпден берли гёз алгъа тутулгъан бир тюрлю алмашынывлар да оьтгерилежек. 2022-нчи йылда бизин республиканы 171 охув ожагъында «Оьсювню отавлары» деген гьалиги талаплагъа жавап береген кюйде ясандырылгъан билим берив центрлары пайдаландырывгъа берилежек. Шоларда умуми ва къошум билим беривде тасдыкъ этилген янгыртылгъан гесимлери яшавгъа гийирилежек. Шондан къайры да, Каспийскидеги 13 номерли орта школада яшлар учун «Кванториум» деген технопарк къурулажакъ.  Шону булан бирге бизин республиканы шагьарларындагъы ва районларындагъы 145 охув ожагъына оьр технологиялы янгы ясандыравлар ва къураллар берилежек.    
ДР-ни Гьукуматыны ёлбашчысы билдиргени йимик, бизин республиканы бары да охув ожакъларында школаны директоруну тарбиялав ишлеге байлаву насигьатчысыны къуллугъу гийириле.

Шондан сонг гьалиги компьютер къуралланы им канлыгъы булан пайдаланып, Россияны билим беривге къарайгъан министри Сергей Кравцовну сёйлевю генгешни ортакъчыларыны тергевюне берилди. Ол Россияны Президенти В. В. Путин 2023-нчю йылны Педагогну ва насигьатчыны йылы гьисапда токъташдыргъаны гьакъда айтды.  Шону гёз алгъа тутуп, ол савлай йылны узагъында  оьтгерилмеге тюшеген гьаракатлагъа байлавлу таклифлер къабул этилегенин билдирди.

Дагъыстанны билим беривге ва илмугъа къарайгъан министри Ягьия Бучаев де сёйлевюнде бизин республикада билим берив тармакъны оьсювюн болдуражакъ учун гёз алгъа тутулгъан аслу гьаракатланы гьакъында баянлыкъ берди. Бир башлап янгы охув йылны алдында школаланы биналарын ярашдырывгъа ва янгыртывгъа  байлавлу ишлер аслу гьалда тамамлангъаны гьакъда айтды. «Касбучулукъ» ва «Яш касбучулар» деген программалагьа гёре. Пагьмулу яш алимлеге алдын йимик гележекде де ДР-ни Башчысыны стипендиялары гёрсетилип туражакъ.

Россияны билим берив министерлигини яшланы ихтиярларын якълавгъа къарайгъан департаментини директоруну заместители Юлия Сачкону сёйлевю де жыйылгъанланы тергевюн тартды. Ол эсгерген кюйде, буссагьатгъы вакътиде билим берив тармакъда  бары да регионларда бир йимик иш юрютювню болдурув, олай да яшлар учун тийишли имканлыкъланы яратыв алда токътагъан аслу масъала болуп токътай.

Билим беривню оьсдюрювню институтуну ректору Гюлнара Агьматова сёйлевюнде охув ожакъланы ёлбашчыларын, оьзге касбучуланы танглавну масъаласына аслу тергев берди.  

Билим берив тармакъны ишин камиллешдиривню ёллары белгиленген муаллимлени мердешли август генгешини барышында арагъа салынып ойлашылагъан масъалалагъа байлавлу, озокъда, охув ожакъланы дарс беривчюлерине де оьзлени пикруларын айтма имканлыкъ берилди. Янгы охув йылны узагъында муаллимлени арасында оьтгерилип туражакъ касбу чараланы гесимлери гьакъда да олагъа англатыв берилди.

ДР-ни Башчысыны янында иш гёреген илмугъа ва билим беривге къарайгъан совети булан бирлешип оьтгерилген муаллимлени мердешли генгеши яш наслуну охутувда ва тарбиялавда айрыча гёрмекли оьрлюклеге етишген касбучулагъа пачалыкъ савгьатлар тапшурулуп тамамланды. Билим беривню ва тарбиялавну сан янын камиллешдиривге байлавлу хас къарар да къабул этилди.

Насрулла БАЙБОЛАТОВ.