Къатынланы халкъара гюню булан къутлайбыз!

8 марта 2023 в 13:05 17
Къатынланы халкъара байрамы – 8 март 1910-нчу йылдан берли белгилене. Копенгаген шагьарда болгъан къатынланы халкъара конференциясында немис коммунист къатын Клара Цеткин шо байрамны оьтгермекни таклиф этген.

Россияда биринчилей шо байрам 1913-нчю йылда белгиленген. Гьар йыл 8-нчи мартда, Къатынланы халкъара гюнюне багъышланып, оланы гьакъында язылгъан очерклер, макъалалар, суратлавлар кёп бола. Арты булан къутлавлар да бериле. «Ёлдаш» газет де охувчуларын, къатынгишилени байрамы булан янгылмай гьар йыл къутлай геле. Бу йыл да биз байрамыгъызны алдында чыгъагъан номерде барыгъызгъа да савлукъ, оьмюр ва шатлыкълар багъышлама сюебиз.

Эргишилер, Сизге даим гьюрмет этип гелеген къатынлар ва къызлар, аналар, улланалар, къызардашлар, Сизин юреклеригиз даим язбашгъы янгы чыкъгъан гюллер йимик чечек ачып турсун. Не къыйынлыкъланы да енгип болагъан сююв булан гюч юреклеригизден таймасын. Сиздеги исбайылыкъ, гёзеллик, аривлюк, рагьмулукъ, сююв эргишилеге къуванма, къоччакълыкъ гёрсетме, алим болма, игит болма, яшавну безендирме кёмек эте. Шону учун да гьюрметли аналаны, къызардашланы, къызланы халкъара байрамы 8-нчи март булан гьакъ юрекден къутлайбыз. Юзлеригизден иржайывну белгилери бир де таймасын. Шо белгилер буса ата-анагъа, агьлюге, авлетлеге, дос-къардашгъа, яшавгъа сюювню белгилери болуп токътасын. Йылдан-йылгъа савлукъ булан яшама, яшавда тутгъан бары да муратларыгъызгъа етишме насип болсун! Байрамыгъыз къутлу болсун!

«Ёлдаш» газетни редакциясы.