Къан беривню гюню

16 июня 2022 в 18:35 31
Бизин уьлкеде къан беривню милли гюню белгиленип геле. Къызылюртда ерлешген баш шагьар больницаны янында къан беривню бёлюгюнде шо агьвалат тергевсюз къалмай.

Шо савлукъ сакълав идарасыны эсгерилген бёлюгюню заведующийи Сугьайнат Ханмагьамматова бизге билдиргени йимик, мунда 20 адам гёнгюллю кюйде къан берген. Кёбюсю – медицина къуллукъчулар. Оланы арасында «Роспотребнадзорну» территория управлениесини, олай да поликлиникаланы медицина къуллукъчулары да бар.

Шо гюн биринчилей къан берген ёлдашланы арасында «Роспотреб-надзорну» терри­тория управлениесини къуллукъчусу Анна Гьюсейнова, МФЦ-ни къуллукъчусу Гьажимурат Муталимов, яшлар учунгъу поликли-никаны медицина къуллукъчусу Элмира Жамбалова ва оьзгелери бар эди. Тюзюн айтмагъа герек, не заманда да къан берив адамны къаркъарасына ва савлугъуна да пайдалы. Шону медицина янындан да гертилейген мисаллар кёп.

Къан беривню бёлюгюню ёлбашчысы Сугьайнат Ханмагьамматова да эсгергени йимик, бираз алдын мунда Магьачкъала шагьаргъа бир къадар къанны плазмасын йибергенлер. Шагьаргъа ювукъда ерлешген Бавтогъай посёлогундагъы кёкюрек аврувланы багъагъан больницасына къан беривню бёлюгюне де гьар даим болагъан кёмегин этме алгъасайлар.

Къан беривню бёлюгюнде оьз ишине берилгенлер ишлей. Шоланы арасында медицина къуллукъчу Айна Дадавованы атын айрыча эсгерме сюемен. Бу къумукъ къыз оьз ишине мекенли берилген касбучу гьисапда танывлу. О къан берив бёлюгюнде чи нечик де, гьатта савлай больницаны коллективини арасында да абур ва сый къазангъан.

Алибек САЛАВАТОВ,
Россияны гьюрметли къан беривчюсю.
Суратда: Айна Дадавова къан алагъан вакъти.
Автор чыгъаргъан сурат.