Хошгелдинг, сыйлы Рамазан ай!

24 марта 2023 в 10:47 19
Гьюрметли охувчулар, оьрде берилеген, олай да бугюнлерде ругьани къуллукъчулары айтагъан къутлавлагъа къошулуп, бизин редакцияны бары да къуллукъчуларыны атындан Сыйлы Рамазан ай етип гелгенлиги булан къутлайбыз. Бу йыл, мартны 23-ю, бусурман рузнамада тогъузунчу болуп гелеген шо сыйлы айны биринчи гюню гьисапланды. Бир башлап шу сыйлы, берекетли Рамазан айгъа бизин етишдирген Яратгъан Есибиз Къудратлы Уллу Аллагьгъа минг макътавлар этейик. Магьаммат Пайхаммарны (а.с.) гьадислеринден, сыйлы китаплардан алынгъан маълуматлардан пайдаланып, алда шону сыйлылыгъы гьакъда айтылгъан эди.

Шо гьакъда айта туруп, башланып турагъан бусурманланы инг де сыйлы ­айында Аллагьны эсгерип, кёп ибадат этмеге тюшегенин гене де эсге салмакъны тийишли гёремен. Нечик де, Сыйлы Къуранны охув, дуа этив, товбагъа тюшюв, ораза тутув, жамаат булан намаз къылыв, болагъан кююнгде садагъа этив йимик асил гьаракатлар бизин барыбызны да бирикдирегенден къайры, асилликни ёлуна тюшмеге имканлыкъ бере. Беш намаз бизин гьар гюнню де ёрукълу этегендей, шо кюйде башлагъан янгы гьаракатыбыз да мердешге айланып, хасиятыбызны яхшы якъгъа бакъдырсын!
Чинкдеси, Рамазан айда башлангъан яхшылыкъланы, токътамай йылны къалгъан айларында да юрютмеге бизге Аллагь насип этсин!

РЕДАКЦИЯ.