Гьаза Навруз гюню – мубарак!

Навруз язбашны биринчи байрамларындан санала. Бир-бир пачалыкъларда янгы йыл булан да тенглешдириле. Гьар йыл шо байрам Дагъыстанда да оьтгериле.

Жуманы башында Магьачкъалада М.Горькийни атындагъы театрны майданында Навруз байрамгъа багъышлангъан чаралар болду. Байрам Магьачкъаладагъы азербайжанлыланы милли-маданият автономиясыны ва Дагъыстанны милли политикагъа ва дин ишлеге къарайгъан министерлигини сиптечилиги булан оьтгерилди. Шонда ортакъчылыкъ этген республиканы гьакимлигиндеги жаваплы къуллукъчулар, депутатлар, дин ва жамият бирлешивлени вакиллери, муаллимлер ва охувчулар байрамгъа гёре оьзлени ойларын айтдылар.

Дагъыстанны милли политикагъа ва дин ишлеге къарайгъан министри Энрик Муслимов жыйылгъанланы байрам булан къутлады ва алдан берли шу гюнню сабанчылар къыш да, яз да айрыла­гъан гюн деп де белгилейгенни айтды.

– Навруз язбашны, шатлыкъны ва янгыртывну белгиси болуп гелген, – дей Э.Муслимов. – Бу байрам адамланы бирлешдире, парахат яшавгъа умут этдире. Бугюнлерде бизге бирикме тарыкъ, айрокъда уьлкебизни башчысыны айланасында. Россияны аманлыгъына къоркъунч­лукъ болгъанда, кёп адам хас асгер гьаракатгъа къошулду. Шонда ортакъчылыкъ этеген дагъыстанлылар да игитлик гёрсетелер. Шо чара бизин уьстюнлюк булан битежекге шеклик ёкъ.
Магьачкъала шагьарны азербайжанлыларыны милли-маданият автономиясыныны ёлбашчысы Ракиф Азизов Навруз байрам кёплени сююмлю байрамы ва шону уллу иштагьлыкъ булан оьтгерегенни айтды.

– Навруз – бизин бырынгъы адатларыбызны давамы, дослукъну ва бирликни уьлгюсю, – деди Р.Азизов.
Байрамны барышында республиканы ер-еринден гелген чебер коллективлер оьзлени пагьмусун гёрсетдилер.