Емлер гьазирлев давам этиле

20 мая 2022 в 16:13 24

Май юрт хозяйство тармакъда жамият гьайванланы къышлавун оьтгеривню масъалаларын чечеген ай гьисап­лана. Къаягент районну юрт хозяйство предприятиелеринде де, оьзге ерлерде йимик, гьайван- малгъа емлер гьазирлев юрюлюп тура.

 

«Эл биченлер», «Денгиз бой» – «Къаягент» деген пачалыкъ унитар предприятиедеги (ГУП) биченлер оьсе­ген ерлени атлары. Эки де участкадагъы биченликлени майданы 102 гектаргъа чыгъа. Хозяйство районда биринчилерден болуп майны 12-синде емлер гьазирлевню башлады.

– Алдагъы йылларда йимик, бу йылда да биз емлер гьазирлевге   тындырыкълы гьазирлик гёрдюк, – дей «Къаягент» ГУП-ну директору Магьамматшакир Алибеков. – Ишлени юрютювню графиги алданокъ къурулду ва бегетилди. Емлер гьазирлейген бригадагъа сынавлу касбучулар къуршалды. Оланы гьариси – касбусуну усталары. Биз буса шулай ара ачып, ишлени барышын тергейбиз. Компанияны барышына, сан янына багьана тапма къыйын.

Директорну айтывуна гё­ре, хозяйствода сакълана­гъан гьайванланы санаву 200-ге етише. 2300-ден артыкъ мал да бар. Маллар хозяйствону Къаягент райондагъы ва Кочубей зонадагъы топуракъларында сакълана. Оланы къышлавун къурумлу оьтгермек муратда гьайванчылар, емлер гьазирлейген бригаданы касбучулары, ишчилери гьар йыл язбаш ва яй айларда къайратлы гьаракат этип чалышалар.

Ишлени барышы булан таныш болма сююп, Янгыкъаягентге барагъан ёлну сол боюндагъы яшыл отлар бар авлакъгъа багъып тербендик.

– Бизин биченликлерибиз 194 гектар ерни тутгъан, – дей Магьамматшакир Нажмутдинович. – Предприятиени касбучуларыны айтывуна гёре, биченлени чалмагъа заманы етишген. Шону гьисапгъа алып, майны он экисинде емлер гьазирлевню башладыкъ.

Биз авлакъгъа етишгенде, мунда юрт хозяйство техника ва «КамАЗ» машин ишлей туруп табылды. Узакъ къалмай техника ягъыбызгъа гелип токътады.

Микайыл Магьамматов чалывда янгы адам тюгюл. Авлакъланы да, булай биченликлени де оьмюрюнде аз гёрмеген.

– Гюз ва къыш айларда янгурлар, къарлар болгъаны саялы, биченлер яман тюгюл, – дей ол. – Биз де гьали емлени тас этивсюз къайтарма чалышабыз. Аллагь буюрса, шо да яшавгъа чыгъар деп эсиме геле.

Микайыл булан лакъырлаша туруп, биченликлени чалывгъа къуршалгъан «КамАЗ» машинни есиси Абдулбасир Абдурашитов да гелип етишди. Буланы экиси де – сынавлу касбучулар, юрт хозяйство тармакъда загьмат тёгегени кёп йыллар бола. Олар юрюлеген кампанияны жаваплыгъын яхшы англай, заманны асувлу кюйде къоллай.

– Онгайлы гюнлерден пайдаланып, хозяйствону касбучулары, емлер гьазирлигин бригаданы ортакъчылары жаваплы кампанияны бу йыл да тас этивсюз оьтгермеге гьаракат этелер. Биченликлерде ишлейген прес-подборщик де гёрюне. Ону ишлетеген Бийгиши Вагьитов да – сынавлу механизатор, – деп сёзге къошула бригадир Магьамматкамил Керимов.

Бичен тайлагъа къысыла. Ишчилер оланы машинлеге, тележкалагъа юклеп, фермагъа йибере. Шону учун бир «КамАЗ» ва тележкалы трактор белгиленген. Ем гьазирлев давам этиле. Ял алмагъа чола ёкъ. Борчланы яшавгъа чыгъармакъ учунгъу гьаракатгъа къуршалгъанланы санаву арта. Шо да бугюнлерде ачыкъ болуп гёрюне. Аллагь сизге къуват, гюч берсин, къаягентли ем гьазирлевчюлер.

 

Магьаммат-Расул ИБРАГЬИМОВ,

«Ёлдаш» газетни Къаягент райондагъы мухбири.

СУРАТДА: емлер гьазирлев давам этиле.