Дюньягъа аты белгили Аскерханов

Гьамит Рашитович Аскерханов Магьачкъалада 1958-нчи йыл тувгъан, минасы – Солтан Янгыюртлу. 1981-нчи йыл Да­гъыстан медицина институтуну уьстюнлю кюйде охуп битдирген. Институтда ординатураны, аспирантураны битдирген. Медицина илмуланы доктору. 1992-нчи йылда хирургияны кафедрасыны ассистенти, доцент, профессор. 1995-нчи йылда Дагъыстан медицина академияны хирургия аврувларыны кафедрасыны заведующийи бола

 Россия Федерацияны Пачалыкъ Думасыны экинчилей чакъырылгъан Федерал Жыйыныны депутаты. «Наш дом – Россия» деген фракцияны члени. Пачалыкъ Думаны савлукъну сакълайгъан, санитар-эпидемиология къуллукъгъа, «скорый помощну» къуллугъуна, дарманлар булан таъмин этилеген тармакъгъа къарайгъан комитетни председатели болуп чалышгъан.

Медицина тармакъдагъы гьар тюрлю аврувлагъа байлавлу 350 илму ишлер язгъан. Эки монографияны автору. Гьар тюрлю аврувланы сав этивге байлавлу янгылыкълар ойлашып чыгъаргъан, йигирмадан да кёп патенти бар. Дагъыстан Республиканы илмусуну ат къазангъан къуллукъчусу. «Москвагъа–850 йыл» деген медаль булан савгъатлангъан. Ол Бютюнроссия ва халкъара форумларда Канада, Франция, Америка, Швейцария, Англия, Германия, Италия пачалыкъларында уьстюнлю кюйде оьзюню илму янгылыкъларыны гьакъында докладлар охугъан ва тергевню тартгъан. Ону клиникасында 2007-нчи йылдан башлап телемедицинаны центры ишлей ва Россияны, Европаны медицина центрлары булан байлавлукъ юрюте, врачлагъа консультатив къайдада кёмеклеше. 2014-нчю йыл Дагъыстанда биринчилей Гь. Аскерхановну ёлбашчылыгъы булан юрекге ишлеп турагъан кююнде операция этилген. Шо йыл савлукъ сакълавну ва медицина илмуну оьсдюрювню халкъара академиясы Гьамит Рашитовични «Россияны медицина къуллукъчуларыны гёрмеклиси» деп санагъан.

Гьамит Рашитович «Медицинский центр имени Р.П.Аскерханова» деген ачыкъ акционер жамиятны директору болуп ишлейгенли хыйлы йыллар бола. Бу центр Дагъыстанда, савлай Темиркъазыкъ Кавказда ва Россияда да минглер булан аврувланы сав этип, ярыкъ яшавгъа къайтарып белгили болгъан.

Уьч авлети бар. Бош заманы болса, бавчулукъ булан, шагьмат, нард оюнлар, комьютер булан доланма муштарлы.

Гьамит Рашитовичге халкъыбызны савлугъу учун юрютеген пайдалы гьаракатында, илму-ахтарыв ишинде гележекде де уьс­тюнлюклер ёрайбыз.