Бал булан басып бергендей

Халкъны бирлигини гюнюню алдында Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов дагъыстанлылагъа пачалыкъ савгъатлар берди. Дагъыстан пачалыкъ медицина университетни яшёрюмлерини медиа-центрыны управлениесини ёлбашчысы Дина Расуловна БАЛГИШИЕВАГЪА Дагъыстанны Гьюрметлев грамотасы берилди.

Минасы Дёргели юртлу Дина Расуловна Магьачкъалада тувгъан. 2008-нчи йылда тахшагьардагъы 48 номерли орта школаны уьстюнлю кюйде битдире ва Р.Аскерхановну атындагъы медицина коллежге тюше.
2013-2018-нчи йылларда Дина Дагъыстан пачалыкъ медицина университетни (ДГМУ) педиатр факультетине тюше ва ординатурасын яшланы республика клиника больницасында тамамлай.

Тюрлю-тюрлю йылларда ол медицина университетни «Альма-матер» деген студент газетини редактору, медиа-центрыны ёлбашчысы, «Медицинский университет» деген газетни редактору, ДГМУ-ну ректоруну кёмекчиси, кафедраны ассистенти болуп ишлеген.

Бажарывлу иши учун Россияны Президентини къолбасы булангъы баракалла кагъыз ва медаль булан савгъатлангъан, «ковид» аврув яйылгъан заманда юрютген гёнгюллю ишлери учун бир нече баракалла кагъызлар берилген.

Донбасда хас асгер гьаракат башлангъандан берли, шо бойгъа рагьмулукъ кёмек йиберегенде этеген гьаракаты, школаларда, орта ва оьр охув ожакъларда асгерчилени гьаракатын якълав ишлерде гёрсетген жагьлыгъы учун Дагъыстанны Гьюрметлев грамотасы да берилди. Шондан къайры да, Дина Расуловна ёлбашчы болуп да, оьзю къошулуп да тюрлю-тюрлю проектлерде ортакъчылыкъ этген. Адамлагъа этилеген ишни ол бал булан басып бергендей кёп сюе. Шону учун гьаракаты да оланы яшавун ярыкъландырмакъ учун этиле. Энниден сонг да сени рагьмулу ишлеринг дагъы да артсын ва оьрлюклеге элтсин!