Алдынгъы йылдан 8 процентге артыкъ

«Республикада къылчыкълы оьсюмлюклени тюшюмюн къайтарыв тамамланды», – деп билдире Дагъыстанны юрт хозяйство ва сурсат министерлиги.
Юрт хозяйствону къуллукъчулары гюзлюклени 93 минг гектар ерге чачгъан эди, шондан 228 минг тон ашлыкъ алма бажарылды. 2021-нчи йыл булан тенглешдиргенде, 8 процентге артыкъ бола. Гьар гектардан алынагъан тюшюм де артыкъ ва 24,8 центнерге етишген.

Яхшы тюшюм алгъан районланы эсгерсе, башлап Хасавюрт районну гьакъында айтма тюше. Мунда 43 минг тон ашлыкъ алынгъан, Къарабудагъгент – 31 минг, Къызлар – 25,5  минг ва Ногъай район – 22,5 минг. Гьар гектардан алынгъан тюшюмню айтса, Буйнакск  район алда бара, олар 33,6 центнер алгъанлар.

Буйнакск районда «Гьажимурзаев» деген сабанчы хозяйство ашлыкъланы 450 гектаргъа чача. Гюзлюклени къургъакълыкъдагъы топуракъларында болдурагъангъа къарагъанда, олар гьар гектардан 55 центнер тюшюм алгъан, шо буса ­республикадагъы орта санавлардан эки керенге артыкъ бола.
Къаягент райондагъы «Каспий» деген ГУП чачылгъан 700 гектар ерини гьарисинден 35 центнер гелим алгъан. Ногъай райондагъы «Гьажикъайтгъанов» деген сабанчы хозяйство буса 1000 гектар ерини гьарисинден 40 центнер ашлыкъ чалгъан.

Тергевлер гёрсетеген кюйде, яхшы гелим алгъан хозяйстволарда бары да агротехника чаралар заманында оьтгериле. Тек башлап олар сюрювню сан янына тергев эте.

Тёкген къыйыны зая болмаса, сабанчыны да гёнгю хош, бежени де толу бола.
.