Ажеков Мухтарбий: «Етишген уьстюлюклерибиз дазу тюгюл»

Бугюнлерде «Дагъыстан» деген республика маълумат агентлигинде «Ачыкъ гьакимлик» деген проектни оьлчевюнде гезикли конференцияда маълумат къуралларыны къуллукъчулары ДР-ни юрт хозяйство ва сурсат министри Мухтарбий Ажеков булан ёлукъду.

– Бизин республикабызны агропромышленный комплексини мердешли тармакълары оьсювню ёлунда, – дей Мухтарбий Къошманбетович оьзюню баянын. – Артдагъы йылларда юзюмчюлюкде ва чалтик оьсдюрювде етишилген натижалар айрокъда гёрмекли. Дагъы да ачыкълашдырып айтсакъ, 2021-нчи йылда чалтик чеклерден 120 минг тонгъа ювукъ акъ бюртюк басылгъан. Тюшюм береген юзюмлюклерибизни умуми майданларындан 220 минг тонгъа ювукъ татли емиш къайтарылгъан. Гьайванчылыкъда, овощлар оьсдюрювде ва къушчулукъда да натижалар йыл сайын къолайлаша бара. Демек, оьсюмлюкчюлюк ва гьайванчылыкъ тармакъларыбыз оьсювню ёлунда. Озокъда, етишген натижаларыбыз дазу тюгюл. Гележекде де алгъа салынгъан агьамиятлы борчланы яшавгъа чыгъармакъ учун регионну агропромышленный комплексинде ишлени машинлешдиривге айрыча тергев бакъдырылажакъ. Оьсдюрюлген юрт хозяйство продукцияны еринде ишлетмеге, сакълавгъа ва сатывгъа чыгъармагъа имканлыкълар яратагъан логистика центрланы къурувгъа тергев кем болмажакъ. Дагъысын айтмагъанда, ювукъ заманны ичинде Дагъыстанда тарлавларда, бав-бахчаларда оьсдюрюлген авлакъ ниъматланы сакълавгъа салагъан 150 минг тон овощлар ва емишлер сыягъан холодильник имаратлар къурулуп пайдаландырывгъа берилежек. Шону учун маячылар ахтарыла ва оланы харжлары пайдаландырыла. Маячылар учун онгайлы ерлер гёрсетилине ва тийишли къуллукълар болдурула.

Белгили болгъан кюйде, оьсюмлюкчюлюк ва гьайванчылыкъ тармакъларда оьсдюрюлеген продукцияны ишлетмек учун техника къураллар Китайдан ва Тюркиядан гелтирилип ясандырыла.
Къызлар, Тарумов, Бабаюрт районларда чалтик алда йимик тазаламакъ учун Краснодар крайгъа йиберилмейли ериндеги цехлерде ва заводларда ишлетилине. Шолайлыкъда, адамланы иш булан таъмин этивге ёллар ачыла, оьсдюрюлген продукция учун тарыкъсыз транспорт харжлар эхтилмей хайыры еринде къала.

Юзюмчюлюк бизин республикабызда регион экономиканы белгилейген, демек, адамлагъа иш ерлер береген, бюджетлеге лайыкеълы къошум этеген гелимли тармакъ. Шону учун гележекде сайламлы борлаланы оьсдюрген питомниклени къуруп юзюм оьсдюрювчюлени талапларын кютмеге имканлыкълар яратылажагъы, сугъарыв ишлени ёрукълашдырыву гьакъда да прес-конференцияда айрыча сёз юрюлдю.

Неге дсегиз, къургъакъда ашлыкъланы гьар гектарындан орта гьисапда 20 -22 центнер бюртюк басыыла буса, сугъарылагъан майданлардан 50-60 центнерлер къайтарыла.
Ахырында министр журналистлер берген соравлагъа разилик билдирип  жаваплар да къайтарды.

Шо гьакъда гележекде «Ёлдашдан» таба генглешген маълумат берме умут этиле.

.