«Акъ къозу» яш къаравчуланы сююндюрежек

«Акъ къозу» яш къаравчуланы сююндюрежек

Алдагъы гюнлерде А-П. Салаватовну атындагъы Къумукъ пачалыкъ музыкалы-драма театрны репуртуары бирдагъы бир спектакль булан толумлашды. Ачыкълашдырып айтгъанда, пагьмулу драматург ва шаир Атав Атаевни къужурлу ёммакъ йимик язылгъан пьесасына гёре Россияны инчесаниятыны ат къазангъан чалышывчусу, белгили режиссёр Ислам Казиев салгъан «Акъ къозу» деген спектакль биринчилей сагьнада ойналып, театрны чебер советине таклиф этилди.  


Бир башлап мен оьзю булан лакъыр этген Ислам Казиев бизин милли театрны репертуарын амалгъа гелтиривде артдагъы вакътилерде къаравчуланы тергевюн тартардай спектакллени гьазир этивге, айрыча яшлагъа янгы спектакллер гёрсетивге тергев берилегени гьакъда айтды. Шону булан бирге, спектаклни уьстюнде ишлеп, некъадар гьаракат юрюлгенин суратлай туруп, булай эсгерди:


– Сен де билеген кюйде, бугюнлерде де ана тиллени масъаласы агьамиятлы кюйде къалып тура. Тап-таза къумукъ тилде язылгъан пьесагъа гёре бу бизин янгы спектакль де тил масъаласы гёз алгъа тутулуп салынгъан. Айтагъаным, милли театрны сагьнасындан таба биз инг алда яш къаравчулагъа къумукъ сёзню етишдирмеге сюебиз. Сагьнада юрюлеген гьаракат булан бирге спектакл­ни барышында тюрлю-тюрлю макъамлар да чалына. Спектакл­ни игитлери айтагъан йырлар оланы бийивлери булан исбарланып геле. Шолар да, мени эсиме гелеген кюйде, яшланы тергевюн тартагъан, оланы иштагьландырагъан бир тюрлю аламатлар гьисаплана. Бизин актёрланы гьар къайсы да спектаклни уьстюнде ишлевню барышында келпет яратывда гьар заманда да йимик мен рази къалагъан кюйде гьаракатын болдурду. Пьесаны автору Атав Атаев де бизин булан гьаллашып иш гёрюп турду.     


Шо гьакъда мени булангъы лакъырында пьесаны автору Атав Атаев оьзю де булай эсгерди:


– Мени «Бёрюню хабары» деген бир шиърум бар. Шо шиъруну охугъан сонг, бизин къумукъ театрны актёрлары таклиф этип, музыкалы спектакль салмакъ учун «Акъ къозу» деген пьесаны мен бир нече йыл алъякъда язгъан эдим. Шо пьеса «Къарчыгъа» журналны бетлеринде де чыкъды. Бизин Ислам Амашевич де яшлагъа язылгъан асарны уьс­тюнде ишлемеге хошланып, шо пьесаны сагьналашдырды. Асарда бизин гьалиги яшавгъа къыйыша­гъан, бизин гьа­къыкъатлыкъдан алынгъан юрт ягъадагъы къой-къошда, шону айланасындагъы орманда юрюлеген бир тюрлю гьаллар жан-жанываргъа адамланы къылыкълары, хасият-битими берилип суратлана. Гертисин айтсам, уллулар учун мен язгъан бир нече пьеса сагьнада салынмай ятып тура. Шо саялы яшлар учунгъу бу спектакль салынажакъгъа бир башлап инамсыз янашсам да, гьали разимен. Неге тюгюл, айрокъда бу бизин чалт алышынып турагъан девюрде яшлар учун язылагъан асарлар кёп болмагъа, шолар милли театр­ны сагьнасында салынмагъа да герек.


Спектаклни гёрсетгенде де, уьстюнде ишлеп, режиссёр булан бирге актёрлар да яш къаравчуланы разилигин алмагъа къасткъылгъаны гёрюне эди. Спектакль яшлагъа англашылагъан бек тынч тил булан юрюле. Спектаклге къуршалгъан РФ-ни ат къазангъан артисти Б. Осаев, ДР-ни ат къазангъан артистлери Т. Умаев, С. Салимова, актёрлар А. Айнутдинов, Ж. Исрапилова ва А. Идрисов гьаман да йимик келпет яратывда янгыз оьзлеге хас къайдаланы тапгъан.


Спектаклни композитор Т. Хункерханов тюрлю ма­къамлар булан байлашдыргъан. Сагьнаны исбарлап онгарывда да художник М. Моллакъаев бары да гьюнерин салып чалышгъан.


Янгы спектаклни арагъа салып ойлашывну вакътисинде театрны чебер ёлбашчысы, РФ-ни халкъ артисти А. Айгумов, директору, РФ-ни инчесаниятыны ат къазангъан чалышывчусу М. Тулпаров, Россияны ат къазангъан артисти Б. Магьамматов, ДР-ни халкъ артисткасы З.Магьамматова ва кёп оьзгелери ону таъсирлигин эсгерди. Сагьнаны безендиривде оьзлер эслеген кемчиликлени, олай да спектаклни игитлерини гийимлерин камиллешдирмек учунгъу бир-бир так­лифлени де арагъа чыгъарды. Шону булан бирге, айтылгъан кемчиликлер спектаклни премьерасы белгиленген ноябр айны 9-у болгъанчагъа тайдырылажагъы гьакъда айтылды.


«Акъ къозу» деген спектакль яш къаравчуланы гьакъ юрекден сююндюрежекге инанагъанын жыйылгъанлар бир гёнгюлден ташдырдылар.

 


СУРАТДА: “Акъ къозу” деген спектаклден гёрюнюш.