Яхшылыкъ унутулмай

17 января 2020 в 15:32 473
Яхшылыкъ унутулмай

      Оьтген девюрню эсге ала туруп, 1993-1996-нчы къыйынлы йыллар гёз алдымдан таймай. Шо йылларда да мен Адил Янгыюрт администрацияны башын тутуп ишлей эдим. Уллу Ватаныбыз тозулгъан, эсги законлар ишлемей, янгылары гючге гирмеген. Халкъ не этежегин билмейген заманлар. Халкъгъа иш ёкъ, барлары да оьз заманында алапаларын алып болмай. Къартлагъа пенсия, яшлагъа пособиелер айлар булан тёленмейген заман. Гюн сайын артагъан багьалардан къышгъа ягъарлыкъ, агъач, ташкёмюр алмагъа халкъны гючю ёкъ. Халкъ бек къыйын гьалгъа тарыгъан эди. Муна шо къыйынлы 1993-нчю йылны декабр айында ДР-ни Халкъ Жыйынына депутат этип, бизин Адил Янгыюрт сайлав округдан Атай Баширович Алиевни халкъ бир гёнгюлден сайлады.


Шондан сонг А.Алиевни къастлыгъы булан Бабаюрт ра­йонгъа газ тартмагъа имканлыкълар тувулунду. Проект-сметный документлери гьазирленди. Хасавюрт районну Яхсай юртундагъы газ пайлайгъан станциядан бизин районгъа бир бутакъ тартмагъа планлашдырылды. Айтагъаным, шо йылларда Газпромну башып тутуп Н.Насрутдинов ишлей эди. Бу районгъа бек агьамиятлы ишде, районну башчысы В.Шайибов да бек къасткъылып ишледи. Уьч де гьаракатчы адамланы чалышыву булан иш яшавгъа чыкъмагъа башлады. Насрутдин Илмутдинович Насрутдиновну къастлыгъы булан гьакимиятны янындан айрыча газ тартмагъа акъча маялар гёрсетилди. Арадан заман гетип, юртубузну ал бетинде газ пайлайгъан уллу станция къурулду. Ондан таба хоншудагъы юртлагъа да газ тартмагъа гьазирлик гёрюлдю. Узакъ да къалмай, газ да гелип, ялын ягъылгъан гюн шогъар къарама кёп халкъ жыйылгъан эди. Жыйылгъанлар сююнюп, газны ялынын гёргенде, харс уруп йибердилер.


Юртну ягъасына газ гелген булан болмай, ону юртну ичине де тартмагъа герек эди. Ону яшавгъа чыгъармакъ учун кёп быргъылар, къурувчу бригадалар да тарыкъ чы. Бу ишни юрютмек учун юрт администрацияны ягъындан Бадир Абдурагьманов ва къурувчу Шамил Сапаев белгиленди.


Б.Абдурагьманов да булан мен Н.Насрутдиновну уьстюне баргъан кюй бугюн йимик эсимде. Мурадыбыз – юртубузну газ булан таъмин этмеге кёмек тилемек. Эртен тез вакъти болса да, биз эшигини алдында ону къаравуллап токътадыкъ. Узакъ да къалмай бизин къабул этди. Къолларыбызны алып, арив саламлашып къаршылады. Бизин мурадыбызны билген сонг, кёмеклешмеге сёз берди. Сонг юртгъа тарыкъ чакъы быргъылар гелип, гьукумат акъча бергинче де къарамай, Н.Насрутдинов юртгъа къурулуш бригада йиберип, газ быргъылар тартылып башланды.


Биринчи газ тартылып, Расул Арслановну ожагъында табии газ янды. Бу сююнч агьвалатда о заман газпромну баш инженери Керим Гьюсейнов, ра­йонну башчысы В.Шайибов ва жаваплы къуллукъчулар ортакъчылыкъ этдилер. Ишлер дагъыдан да яхшы чалтлашды.


Н. Насрутдиновну Дагъыс­тан Респуб­ликаны халкъ депутаты этип сайлагъан сонг, янгыз газ тартып къоймай, Адил Янгыюртда бурав уруп, юртну гюн чыгъар бетинде яшайгъанланы сув булан таъмин этип, уллу баракалла къазанды. Оьзю бизге депутат болуп тургъан чакъы заманны ичинде районну кёбюсю юртларына газ да тартдырды. Айры юртлагъа сув булакълар чыгъарылды. Уьзюрю къуллугъу болуп баргъан гишиге агьамият берип тынглайгъан, оьзюню саламатлыгъы булан янгыз бизин юртну тюгюл, савлай районну халкъыны сюювюн къазанмагъа бажарды. Н.Насрутдиновну уьстюне нече керен барсакъ да, къабул этмей къайтармагъан. Къуллугъубузну яшавгъа чы­гъармагъа имканлыгъы болмаса да, арив сёйлеп ёлгъа сала эди.


Артда оьзю ёлбашчылыкъ этеген «Леззет» санаторийде районну ичиндеги ветеранлар да ял алып савлугъун бек­лешдиргенлер. Н.Насрутдинов онда ял алагъанлар булан ёлу­гъуп, къайдан гелгенни, оланы савлугъун сорап, халкъны гёнгюн алмагъа болгъан.


Юртгъа газ гелип, халкъны яшав гьаллары яхшылашгъанлы, арадан йигирма беш йыллар оьтдю. Бары да къатынланы ашюйдеги ишлери газ булан кютюле. Олар бугюн де булай яхшылыкъгъа етдирген Н.Насрутдиновгъа даим макътав, къаркъарасына савлукъ ёрап туралар. Адил ­Янгыюртну ал бетинде ягъылгъан газны ялыны савлай районгъа исив бере. Бу гьюрметли адамны бизин районгъа этген яхшы ишлери бир де унутулмажакъ. Шо биринчи газ ягъылгъан къуванчлы гюнню мен бир де унутмайман.


 

Къасумхан ГЬАЖИЕВ.

Адил Янгыюрт.