Шагьмат ойнавчуланы уьстюнлюгю

Шагьмат ойнавчуланы уьстюнлюгю

         Алдагъы гюнлерде Грозный шагьарда шагьмат оюндан Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округда биринчилик алмакъ учун юрюлген ярышлар тамамлангъан. Эсгерилген ярышланы барышында дагъыстанлы шагьмат оюнну усталары 11 медальгъа ес болгъанлар. Ачыкълашдырып айтгъанда, олар Магьачкъаладагъы шагьмат школагъа юрюйген оьрюм чагъындагъы яшлар 4 алтын, 3 гюмюш, 4 де бронза медаль къазангъанлар. Шону булан бирге, бизин шагьматистлени 6-сы дёртюнчю ерге ес болгъан. Шо буса оьз гезигинде оьтгерилген ярышланы алдынлылары булан бирче гелеген йыл да Россияны оьлчевюнде оьр даражада юрюлежек ярышларда ортакъчылыкъ этмеге олагъа имканлыкъ бере.


Шагьмат ярышланы алдынлылары гьакъында айтгъанда, гьар заманда оьзлени усталыгъын ташдырып гелеген Таймаз Темирбековну, Жамиля Камаеваны, олай да Жохар Шайхалиевни, Адам Хиряевни ва Солтанат Жалалованы атларын айрыча эсгермеге тюше. Алтын медаль къазангъан Мурат Агьматов, Шуана Ханова, гюмюш медаль алгъан Пайзулла Магьамматов, бронза медальгъа лайыкълы болгъан София Будайчиева, Хадиджа Магьамматова ва Али Чанаканов гёзленмейген кюйде оьрлюклеге етип, оьзлени уьйретеген тренерлерин сююндюрген. Шондан къайры да, оьзлер учун кёп къыйын гьалда оьтген тогъатартывларда, къайпанмайлы, усталыгъы булан бирче бажарывлугъун да исбат этип, оьр лигагъа чыкъмагъа бажаргъан Али Гьаруновну, Къурбангьажи Жаппаровну ва Ильяс Герейхановну гьаракаты барыбызны да къувандыра. Алдынлыланы сыдырасына къошулма болмаса да, Магьамматкамил Магьамматов, Ариана Шихалиева ва Екатерина Разуваева оьр лигагъа чыкъгъанланы арасына гирген.


Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округда биринчиликни алмакъ учун юрюлген ярышланы гьасиллерин чыгъара туруп, ДР-ни шагьмат федерациясыны ёлбашчысы, халкъара даражадагъы гроссмейстер Жакай Жакаев маълумат къуралланы мухбирлерине билдиргени йимик, бизин республиканы жыйым командасына къуршалып, ярышларда ортакъчылыкъ этип оьр лигагъа чыкъгъан яш шагьматистлени санаву 15-ге етише. Шо буса оьтген йыл булан тенглешдиргенде, яхшы натижа гьисаплана. Ону сёзлерине гёре, яш шагьматистлени уьстюнлюгюне оланы уьйретеген тренерлер, айрокъда Макъсутдин Жанболатовну, Руслан Гьюсейновну, Абулаш Абулашевни, Мансур Мусаевни, Абдулгьамит Абиловну, Александр Смаглиевни, Зурап Салмановну, Тата Бариевни ва Александр Лаштаевни айрыча къошуму бар.


Биз де яш шагьматистлени ва оланы уьйретегенлени, уьстюнлюклер булан къутлай туруп, оланы барысына да оьр даражада юрюлежек ярышларда да кёп оьрлюклер ёрайбыз.