Чабыв ярышлар

Чабыв ярышларАлдагъы гюнлерде яшёрюмлени ишлерине къарайгъан министерликни сиптечилиги булан «Кросс Нации - 2019» деген ярышлар оьтгерилди. Чабывну бютюнроссия гюнюне багъышлангъан шо ярышлар бизин респуб­лика толу кюйде цифровой телевидениеге гёчегенине багъышланып юрюлдю.

 

Эсгерилген чабыв ярышларда бизин республиканы оьр охув ожакъларында билим алагъан 200-ден де артыкъ жагьил чагъындагъы адамлар ортакъчылыкъ этди. Оланы арасында Башларовну атындагъы медицина коллежни, агро-экономика, олай да Да­гъыстан медицина коллежлени студентлери, Къызыл Хач юрютеген гьаракатгъа гёнгюллю къуршалгъанлар да шо гюн оьтгерилген чабыв ярышларда жанлы гьаракат гёрсетгенин айрыча эсгермеге тийишли.


Чабыв ярышлар башлангъанча, бизин республиканы шагьарларында ва юртларында телеберилишлени цифровой къайдасына гёчмекликни агьамиятлыгъы гьакъда жы­йылгъанлагъа англатыв берилди. Ачыкълашдырып айтгъанда, теле-радиоберилишлени къаравчулагъа етишдиреген республика станциясыны ёлбашчысы Гьажимурат Сайитов, ДР-ни яшёрюмлени ишлерине къарайгъан министрини заместители Патимат Омарова, Магьачкъала шагьарны администрациясыны бир-бир жаваплы къуллукъчулары шо гьакъда юрютген лакъыр маъналы болуп чыкъды.


Шондан сонг Жагьил адамланы республика центрыны ёлбашчысы Рашит Абдуллаевни ва цифровой телевидениеге гёчювге байлавлу англатыв юрютюв гьаракатгъа гёнгюллю къуршалагъанланы гюбюню ёлбашчысы Магьамматдагьир Гьюсеновну сиптечилиги булан ярышланы ортакъчылары «ЦТВ» деген гьарпланы гёлемин суратлайгъан йимик этип тизилип эретурдулар. «Гьар гюн эртен зарядка этмеге унутма» деген гьаракатны къошулчан ябушувланы дюньяны эки керен чемпиону Магьаммат Магьамматов ва тай боксдан дюньяны чемпиону Магьаммат Омаров юрютдюлер. Чабыв ярышланы алдынлыларына багьалы савгъатлар тапшурулду.