Яш кочапны уьстюнлюгю

Яш кочапны уьстюнлюгю       Алдагъы гюнлерде Москва областны Мытищи шагьарында ябушувну самбо журасындан ярышлар оьтгерилген. Самбо ябушувгъа къарайгъан бютюндюнья федерациясыны кубогуна ес болмакъ учун 600-ден де артыкъ кочап бир-бири булан тогъатартгъан.


Оьтгерилген шо ярышларда Къарабудагъгент районну Уллубийавул юртундан чыкъгъан яш кочап Басир Магьамматов гёрмекли уьстюнлюкге етишмеге бажаргъан. Айтагъаным, ол оьзю ябушагъан 57 кило авурлукъда ярышланы башлапгъы тиретинде юрюлген ябушувда гюч сынагъан кочапны гёрсетилген замандан алда утгъан.


Ярышланы ахырында да ол, ябушув халчада айрыча жагьлыгъын ва усталыгъын гёрсетип, биринчи ерге ла­йыкълы болгъан. Шолайлыкъда, Басир Магьамматов шо ярышларда экинчи ерге чыкъгъан ва бизин республиканы жыйым командасыны ярышлардагъы уьстюнлюгюне аслам къошумун болдургъан.


Россияны ат къазангъан тренери Камил Рабановну алдында ябушувну самбо журасыны сырларына уьйренеген яш кочап Басир Магьамматовну биз де къутлай туруп, ол гележекде де лап оьр даражада юрюлеген спорт ярышларда дагъы да гёрмекли уьстюнлюклеге етишежекге инанабыз.