Бизин уьлкеде биринчилей оьтгериле

Бизин уьлкеде биринчилей оьтгериле


Белгили экени йимик, гетген сонгугюн, март айны 2-синде, Красноярск шагьарда XXIX Бютюндюнья къышлыкъ универсиада башлангъан. Оьзюню даражасына гёре Олимпия оюнлагъа тенг гелеген студентлени арасында къышда юрюлеген шо ярышлар бизин уьлкеде биринчилей оьтгериле. Шону гьисапгъа алгъанда, Универсиаданы оьлчевюнде бизин уьлкени спортчуларына оьзлени усталыгъын гёрсетмекден къайры да, оьр даражада юрюлеген агьамиятлы спорт ярышланы оьтгеривде бизинкилеге оьзлени бажарывлугъун малим этмеге де къошум имканлыкълар яратгъанын айрыча эсгермеге тюше.


Озокъда, шо ярышлар дюньяны оьлчевюнде бизин уьлкени абуру артывгъа да туврадан-тувра болушлукъ этежегине бир де шеклик этмеге тюшмей. Шону булан бирге, Бютюндюнья къышлыкъ универсиаданы оьтгерилеген ери гьисапда Темиркъазыкъ федерал округну тахшагьары Красноярск танглангъаны да дюньяны оьлчевюнде бизин спортчулар етишген оьрлюклеге оьр къыймат берилегенин исбатлай.


Нечик алай да, бугюнлеге ерли бизин уьлкеде 1973-нчю йылда Москва, 2013-нчю йылда Къазан шагьарлар Бютюндюнья язлыкъ универсиадаланы къабул этсе тюгюл, студентлени арасында оьр даражада юрюлеген къышлыкъ ярышлар бугюнлеге ерли бир де оьтгерилмеген.


Бютюндюнья къышлыкъ универсиаданы Красноярск шагьарда оьтгеривге буса бизин уьлкени лап оьр даражадагъы гьакимлик къурумларыны янындан бир нече йыл алдан берли де тийишли тергев берилип гелген. Айтагъаным, Универсиаданы алдында янгы спорт имаратланы къурулушуна ва Красноярскиде яшавлукъ шартланы яхшылашдырмакъ, олай да шагьарда яшайгъанлагъа ва гелген къонакълагъа онгайлыкълар яратмакъ учун бизин уьлкени бюджетинден 50 миллиард манат гёрсетилген. Шо оьлчевдеги маяланы эсгерилген муратлагъа далапчылар да харжлагъан. Шолайлыкъда, Сочиде оьтгерилген Олимпия оюнларда топлангъан сынав гьисапгъа алынып, токъташдырылгъан болжаллардан тайышмагъан кюйде спортну гьар тюрлю жураларындан халкъара даражада ярышлар оьтгермеге, спортчулар тогъатартывланы алдында гьазирлик гёрмеге болагъан толу кюйде гьазир янгы 11 имарат пайдаландырывгъа берилген.


Шондан къайры да, спортчулагъа ва оланы тренерлерине, олай да Универсиадагъа къуршалгъан оьзге касбучулар, гёнгюллю кюйде ярышланы оьтгеривге къошулгъанлар яшамагъа болагъан кюйде кёп къабатлы уьйлер де, савлукъ сакълав идараланы биналары да къурулгъан. Сонг да, алдан берли де ишлеп турагъан спорт имаратлар да ярашдырылып янгыртылгъан. Умуми кюйде алгъанда буса, бугюнлерде Универсиаданы оьлчевюнде 34 спорт имаратда ярышлар юрюле. Шоланы арасында инг гёрмеклилери гьисапланагъан «Платинум Арена Красноярск» деген спорткъалада къаравчуланы тергевюн тартардай къужурлу кюйде Универсиаданы ачылывуна байлавлу шатлыкъ чаралар юрюлдю. Шонда Россияны Президенти Владимир Путин, халкъара спорт къурумларыны вакиллери, ярышларда ортакъчылыкъ этеген 59 уьлкеден гелген спортчулар, белгили политика-жамият чалышывчулар, йыравлар ва кёп оьзгелери ортакъчылыгъын болдурду.


Оьтгерилеген Универсиадада, умуми кюйде алгъанда, спортну 11 тюрлю жураларындан алдынлыкъ алмакъ учун ярышлар юрюле. Шоларда ортакъчылыкъ этеген Россияны жыйым командасына 295 спортчу къуршалгъан. Оьзге уьлкелени жыйым командалары булан тенглешдиргенде, шо хыйлы артыкъ.


Бугюнлеге ерли олар Универсиаданы оьлчевюнде юрюлеген ярышларда лап яхшы натижаланы гёрсетип геле. Макъала газетге гьазир болуп турагъан вакътиге белгили болгъаны йимик, бизин уьлкени жыйым командасына къуршалгъанлар Универсиадада 12 алтын, 16 гюмюш ва 14 бронза медальгъа ес болгъан. Кюйге къарагъанда, бизин уьлкени жы­йым командасы шо ярышларда лап кёп медаль къазангъанланы сыдырасында биринчи болажакъ.


Красноярск шагьарда къышлыкъ Универсиада март айны 12-си болгъунчагъа узатылажакъ. Шону толу гьасиллери гьакъдагъы маълумат газетни гелеген номеринде берилежек.